அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:Post Office Recurring Deposit

What Scheme Mean?
The Post office Recurring Deposit (PORD) is a systematic saving plan,Where you save a small but finite equal sum of money each month for a period of 60 months.


Eligibility

As to be Resident Of India with post office saving account.

Entry Age
No age limit
A minor above 10 years can open an account on their own name directly.

Investment
Minimum:Rs 10 or in Multiple of Rs 5
Maximum:There is no upper limit

Interest
8% compound quarterly

Account Holding Type
Individual,Joint,Minor

Tenure
5Years

Tax Benefits
No tax benefits or tax exemption.

How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?
Once you have selected the post office to open the PORD account,you will first need to open a post office saving account to link the monthly payment to the PORD and for which you will need the documents:
  • An account opening form provided by the post office.
  • Two passport size photographs.
  • Address and identify proof such as copy of the passport,PAN card,License card or ration card.
  • Carry original identity proof for verification at the time of opening account.
  • Choose a nominee and get a witness signature to complete the formalities to start the deposit.

Objective And Risk
The main objective of the PORD is to provide an assured 8% return compound quarterly on every monthly deposit made over 60 months.Though it offer no tax incentive,it is a preferred instrument amongst small savers for the government backing that this product offers.

Tips
In an active account:six or more deposits but not exceeding eleven deposits made in any calender month,fetches Re1 rebate on every Rs10 denomination recurring deposit.
In case of twelve or more deposits made in any calender month,fetches a rebate of Rs4 for every twelve deposits and Rs1 for the balance,if any,of not less than six deposits.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........