அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:Bank Deposit


What Scheme Mean?
A bank Deposit is also known as fixed or term deposit,which can be opened by account holders to earn better interest compared to the interest the account balance earn in a saving bank account.

Eligibility
Need to Resident Of India with a saving bank account.

Entry Age
Need to be above 18years.
Minors with natural guardian.
 

Investment
Minimum:rs 1000 per annum
Maximum:No Limit
Deposits over 15 lakh Qualify for special Interest
 
Interest
Depends on tenure of the deposit
Starts from 7% to 9.75% per Annum

Account Holding Type
Indiviual,Joint,HUF,Companies,trust,association,minor

Tenure
Its provided upto 10 years

Tax Benefits Amount invested in Schedule Bank for 5 years is Eligible for tax deduction based on 80c,but Interest earned are taxable.

How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?
Deposit can be done in Saving account bank only.
Choose nominee and witness signature.
Define tenure for deposit.

Objective And RiskThe prime objective of the bank deposit is to earn better interest on saving compared to what an ordinary saving bank offer.such deposits are preferred by risk averse investors,who find the guaranteed fixed returns extremely reassuring to invest in.

Tips
Check Interest rate,Instead of large deposit split into 3-5 deposits to reduce impact of interest loss in case of premature withdrawal.Do not leave renewal column free else maturity fresh fixed deposit tenure will commence.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........