அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:National Savings Cerificate(Series VII & IX))

What Scheme Mean?
The National savings certificate is a popular and safe small savings instrument that combine tax-savings with guaranteed returns.This scheme is backed by the government, and is one of the safest investment options available at post offices.

Eligibility
As to be resident of India to buy these certificate.

Entry Age
No age limit

Investment
Minimum:Rs100 per annum
Certificates are available in denominations of Rs100,Rs500,Rs1000,Rs5000 and Rs10000

Interest
8.2% compounded half yearly on 5 year tenure.
8.7% compounded half yearly on 10 year tenure.

Account Holding Type
Individual,joint,minor

Tenure
5 and 10 year

Tax Benefits
Amount Invested for 5 year tenure is eligible for tax deduction and Interest earned are tax free.But if the accrued interest is not taxed every year on an accrual basis then the entire income is taxable on maturity.

How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?
Certificates can be bought from any post office or general post office.the following procedure:
  • You need to fill the NSC application form available at the post office.
  • Carry original identify proof for verification at the time of buying.
  • You can buy the certificates with cash,cheque or demand draft drawn in favor of the postmaster of the post office from where the NSC is being bought.
  • Choose a nominee and get a witness signature to complete the formalities when buying the certificate.

Objective And Risk
The main objective of investing in the NSC is to avail tax deduction on deposit and guarantee returns on Investment.The five and ten year tenure is used by many to create a regular monthly income stream in retirement.

Tips
Assured Income,Certificate can be bought on every month after 5 years it becomes steady Monthly income stream.

Comments