அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Three Corners Of India:Kashmir Conflicts!

India's long standing problem Kashmir Conflict dates even from the day of Independence.Its been 65 years since Kashmir problem started,but still a solution has not been arrived.If we have too blame a person then it would be over our Politicians.Who keep on postpone the matter from finding a concrete solution.Kashmir is a complex problem with four corner having different stands over it.Neither anyone of the side don't have a concern over the Innocent Civilian In Kashmir.


In 5 Decade long problem in Kashmir thousands of soldiers,Militants and civilians have died.Every Minute we postpone Kashmir Problem from finding a solution makes thousands of life under risk.Kashmir a snow covered state looking like a head for India.Kashmir is a state of pride for Nationality's around it.No one has a concern over Innocent civilians of Kashmir. Even for People in India and Pakistan without knowing the truth and reality in Kashmir,they feel it has pride of there nation.So its Ideal that before we feel pride of Kashmir we must know whats happening in Kashmir.


History Of Kashmir-Conflict


Maharaja  Hair Singh
Ranbir Singh's grandson Hari Singh, who had ascended the throne of Kashmir in 1925, was the reigning monarch in 1947 at the conclusion of British rule of the subcontinent and the subsequent partition of the British Indian Empire into the newly independent Union of India and the Dominion of Pakistan. An internal revolt began in the Poonch region against oppressive taxation by the Maharaja.In August, Maharaja's forces fired upon demonstrations in favour of Kashmir joining Pakistan, burned whole villages and massacred innocent people.The Poonch rebels declared an independent government of "Azad" Kashmir on 24 October.Rulers of Princely States were encouraged to accede their States to either Dominion - India or Pakistan, taking into account factors such as geographical contiguity and the wishes of their people. In 1947, Kashmir's population was "77% Muslim and 20% Hindu".To postpone making a hurried decision, the Maharaja signed a "standstill" agreement with Pakistan, which ensured continuity of trade, travel, communication, and similar services between the two. Such an agreement was pending with India.In October 1947, Pashtuns from Pakistan's North-West Frontier Province recruited by the Poonch rebels, invaded Kashmir, along with the Poonch rebels, allegedly incensed by the atrocities against fellow Muslims in Poonch and Jammu. The tribesmen engaged in looting and killing along the way.The ostensible aim of the guerilla campaign was to frighten Hari Singh into submission. Instead the Maharaja appealed to Mountbatten for assistance, and the Governor-General agreed on the condition that the ruler accede to India.Once the Maharaja signed the Instrument of Accession, Indian soldiers entered Kashmir and drove the Pakistani-sponsored irregulars from all but a small section of the state. India accepted the accession, regarding it provisional until such time as the will of the people can be ascertained by a plebiscite, since Kashmir was recognized as a disputed territory. Kashmir leader Sheikh Abdullah endorsed the accession as ad-hoc which would be ultimately decided by a plebiscite and is appointed head of the emergency administration.The Pakistani government immediately contested the accession, suggesting that it was fraudulent, that the Maharaja acted under duress and that he had no right to sign an agreement with India when the standstill agreement with Pakistan was still in force.


Something To Think:During Partion Of India most of the 529 princely states asked there people opinion about joining with India or Pakistan?Hari Singh Failed to do it which has caused thousands of Army soldiers,Militants and Civilians to Die.


Sheikh Mohammed Abdullah
The leader of the National Conference, Kashmir's largest political party, and one of the most important political figures in the modern history of Jammu and Kashmir. He introduced a resolution in the working committee of the Muslim Conference for changing its name to National Conference on 24 June 1938 to allow people from all communities to join the struggle against the autocratic rule of the Maharaja.Hari Singh appealed to Lord Mountbatten of Burma the Governor-General of India for Indian military aid. In his Accession Offer dated October 26, 1947 which accompanied The Instrument of Accession duly signed by him, the Maharaja Hari Singh wrote "I may also inform your Excellency's Government that it is my intention at once to set up an interim Government and ask Shaikh Abdullah to carry the responsibilities in this emergency with my Prime Minister."

Lord Mountbatten accepted the accession after a meeting of the Defence Committee on October 26, 1947. In accepting the accession unconditionally he wrote "I do hereby accept this Instrument of Accession. Dated this twenty seventh day of October, nineteen hundred and forty seven".In the covering letter to Hari Singh. he wrote "In consistence with their policy that in the case of any State where the issue of accession has been the subject of dispute, the question of accession should be decided in accordance with the wishes of the people of the State, it is my Government's wish that, as soon as law and order have been restored in Kashmir and its soil cleared of the invader, the question of the State's accession should be settled by a reference to the people".Also in his letter to the Maharaja Lord Mountbatten wrote "My Government and I note with satisfaction that your Highness has decided to invite Sheikh Abdullah to form an Interim Government to work with your Prime Minister. The support of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru the Prime Minister of India was a key factor in getting Sheikh Abdullah appointed as Head of the emergency administration by the Maharaja.

As a consequence, Sheikh Abdullah was appointed head of an emergency administration by an order issued by the Maharaja which was undated except for the mention October 1947 in place of the date.He took charge as Head of the Emergency Administration on 30 October, 1947.After assuming the charge of the Head of the emergency administration, he addressing his first meeting with the government officers said "Pakistan is not our enemy and we have the same respect for Mr Jinnah that we had previously. We want the Kashmir issue to be settled by Dialog and if for this purpose I have to go to Karachi to meet Mr Jinnah I am willing to go there".Sheikh Abdulla accepted to be with India,but he want more autonomy for states.         

Human Right's In Kashmir

Indian Military & Security Force Human Right's Violation

India stationed around a half million Military and another half million Security forces.Human right's of civilian Kashmir people are under gun point of Army.Especially after provision of Armed Forces(Special Power),Act-1958,Which enable Armed personnel can kill anyone and they are protected from any type of inquiry.There are strong evidence about Indian armed personnel getting involved in fake encounter,rape,custody torture and mass killing.BBC and Wikileaks has reported about Human right's violation by Indian Armed forces.About thousands of Kashmir youth went missing over the years,many Human right activist believe they would be killed in fake encounter.A unidentified grave of over 10,000 people has been found in Kashmir.All this matter has been brought to the notice of Indian Government,but they continuously decline the charges over them.

Something to Think:More than 60 Years Kashmir has been with India,But we have failed to win the Hearts of Kashmir people?Who should be blamed Governement,Politician's or People?

Militants:-

Post-1989, Kashmiri Pandits and other minority groups in Jammu and Kashmir have been targets of ethnic cleansing by Jihadi elements which India alleges and blames on the Inter-Services Intelligence.The Kashmiri Pandits, a community of Hindu Brahmins, then comprising 5% of the population of the state were the primary targets of Islamic militants, who also sought to also eliminate Kashmir's record of 5000 years of Hindu Sanskrit culture and scholarship as well as the tolerant indigenous multiculturalism referred to as Kashmiriat.As many as 400,000 Kashmiri Pandits fled the state and ethnic violence is considered to have killed 30,000 people.Muslim paramilitaries raped, tortured and killed thousands of Kashmiri Pandits, burnt their temples, idols and holy books.

According to Bhatt a United Nations adviser, the houses of Kashmir Pandits have been burnt, many killed, and that there has been "an almost total ethnic cleansing of Kashmir Pandits from Kashmir by fundamentalist forces of terrorism organised and supported from Pakistan".

Other minorities such as Kashmiri Sikhs were also targeted. According to Chitkara the killing of Sikhs near Anantnag in 2001, by the Jehadis was aimed at ethnic cleansing. Hindus have migrated from most of the Kashmir valley, Sikhs who form a very small percentage could be forced to migrate in the wake of such killings.

Something To Think:Kashmir is treated has special state under provision of Article 370.Since Kashmir is concidered has Pride of our Nation.Is it right more than civilan life to hold our pride under army & armed forces?

Stand On Both Side

India:

A Summarized Viewpoint of India provided by Ministry of External affairs, Government of India

 • India holds that the Instrument of Accession of the State of Jammu and Kashmir to the Union of India, signed by Maharaja Hari Singh on 25 October 1947& executed on 27 October 1947between the ruler of Kashmir and the Governor General of India was a legal act, was completely valid in terms of the Government of India Act (1935), Indian Independence Act (1947) and international law and was total and irrevocable.There is no evidence of any deceit practiced by India on Kashmir. The Government of India had no right to question the right of the Maharaja to sign the Instrument of Accession, as he alone had the right and power to take a decision for his state. To have asked the ruler to establish his right to sign the Instrument of Accession would have meant that the Government of India was going to meddle with the internal policies of the state. Law does not permit any such intervention in the affairs of another state.
 • The Constituent assembly of Jammu and Kashmir had unanimously ratified the Maharaja's Instrument of Accession to India and had adopted a constitution for the state that called for a perpetual merger of Jammu and Kashmir with the Union of India. India claims that the Constituent assembly was a representative one, and that its views were those of the Kashmiri people at the time.
 • United Nations Security Council Resolution 1172 tacitly accepts India's stand regarding all outstanding issues between India and Pakistan and urges the need to resolve the dispute through mutual dialogue and does not call for a plebiscite.
 • United Nations Security Council Resolution 47 cannot be implemented since Pakistan failed to withdraw its forces from Kashmir, which was the first step in implementing the resolution.India is also of the view that Resolution 47 is obsolete, since the geography and demographics of the region have been permanently altered.The resolution was passed by United Nations Security Council under Chapter VI of the United Nations Charter. It is therefore non-binding and has no mandatory enforceability, as opposed to the resolutions passed under Chapter VII.
 • India does not accept the two-nation theory that forms the basis of Pakistan and considers that Kashmir, despite being a Muslim-majority state, is in many ways an "integral part" of secular India.
  
Pakistan:

 • The popular Kashmiri insurgency demonstrates that the Kashmiri people no longer wish to remain within India. Pakistan suggests that this means that Kashmir either wants to be with Pakistan or independent.
 • According to the two-nation theory, which is one of the theories that is cited for the partition that created India and Pakistan, Kashmir should have been with Pakistan, because it has a Muslim majority.
 • The Kashmiri people have now been forced by circumstances to uphold their right of self-determination through militancy. Pakistan claims to give the Kashmiri insurgents moral, ethical and military support 
 • Pakistan points to the violence that accompanies elections in Indian Kashmir and the anti Indian sentiments expressed by some people in the state.
 • Pakistan has noted the widespread use of extrajudicial killings in Indian-administered Kashmir carried out by Indian security forces while claiming they were caught up in encounters with militants. These encounters are commonplace in Indian-administered Kashmir. The encounters go largely uninvestigated by the authorities, and the perpetrators are spared criminal prosecution.
 • Pakistan points towards reports from the United Nations which condemn India for its human rights violations against Kashmiri people.Human rights organizations have strongly condemned Indian troops for widespread rape and murder of innocent civilians while accusing these civilians of being militants.
 • The Chenab formula was a compromise proposed in the 1960s, in which the Kashmir valley and other Muslim-dominated areas north of the Chenab river would go to Pakistan, and Jammu and other Hindu-dominated regions would go to India.
  Chinese And Militants:
Something To Think:We Show aggression over Pakistan,Why not with China?Over its occupied Akashi Chin.
 • Chinese want regional instability in the area,too de-stabilize India.So they heavily backing Pakistan too be more clear China as solved its border dispute with Pakistan in 1963.Chinese has occupied about 1/4 of the Ladakh portion namely Akashi Chin during Indo-China war.
 • Militants they take a different stand that they don't want to be with India or Pakistan.They want a separate Kashmir Nation.   
Solution:

Three nation and representatives of all Kashmir group people has to come forward for round table conference In order to peaceful settlement of Kashmir Problem.
If peace talk doesn't work then only solution can be put forward would be U.N. referendum.No nation has any right to retain its own people under forcible methods.So it must be left to Kashmir people with whom they want to go or a separate Nation.

Something To Think:We feel pride to say Father of Nation-Gandhi,but in same nation a Women staging fasting for 12 years for removal Armed Force(Special power)Act?Why we are not concerne about her request? 
Temporary Solution:

Remove Armed Force(Special power)act.Try to control people within the current law.
Strict action must be taken on Human Right's Violation by Indian Government.
Provide more autonomy for the states.
Reduce Armed People in Kashmir.
Try to win the peoples heart by Love not by weapon.
Educate Kashmir youth,provide them job opportunity.
Control cross border Arms movement.

Note:-I am not saying this only solution for the problem,but i want a solution for this problem.Every time politicians and government takes Kashmir problem please consider life of Innocent people,Militants and Military personnel.They are too human because of your bad decision don't kill them and future of Kashmir. 
"What ever Solution It may be but we need Lifelong peace in Kashmir"
Source:Wikipedia,Indian Government report,Pakistan Report,Human Right's report,Books,Internet Source,Bablu taught's

Comments

Post a Comment

please place ur views...........