அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Top 5 Deadliest Dictator's of the World

Adolf Hitler


Born:20,Apr,1889
Place Of Birth: Braunau am Inn, Austria–Hungary
Nationality:Austrian(till 7),Germany
Party:National Socialist German Workers Party
Ideology:Nazism
Killed:Few million Jew's(For Aryan dominance)
Died:30,April,1945(committed suicide)
Quotes:"Great liars are also great magicians.""Women are child caring machines."
Unknown Information: Hitler Loves newsreel when its about him.
Note:He plunged Germany into World War II, causing millions of deaths and put his country under enormous debt. It is widely believed that Hitler held Jews responsible for every misfortune that he had. In the Vienna Academy of Art, his work was rejected and Hitler believed that it was a Jewish Professor who discredited him. When his mother died in a hospital, Hitler assumed that she could have been saved if the Jewish doctor had done a bit more. Hitler blamed Jews for Germany's humiliation in the World War I, and believed that Germany can never become the greatest nation on earth as long as Jews inhabited the Fatherland. During his regime, millions of Jews were tortured and persecuted in concentration camps. He committed suicide when it became clear that Germany was going to lose the war against the Allied forces.


Benito Mussolini:


Born: 29,July,1883
Place Of Birth:Predappio, Forlì, Kingdom of Italy
Nationality:Italy
Party:Italian Fascist party
Ideology:Fascism
Killed:30,000 Ethiopian
Died:28,Apr,1945(Executed)
Quotes:"Inactivity is Death"
Unknown Information:He just corparl in Army.
Note:After assuming power in 1922, Benito Mussolini, like most dictators of the world, turned a democratic Roman Empire into a state ruled by a secret police where there was no room for political dissent. He believed in Fascism and his ambition was to conquer other nations to expand the Roman Empire. During the Italian occupation of Ethiopia, nearly 30,000 Ethiopians were killed. Mussolini was captured when he was trying to cross over to Switzerland, and shot dead along with his mistress. His body was hung upside-down in Milan, so that the people of Italy could themselves see the fall of their murderous dictator

Idi AminBorn:1924
Place Of Birth:Koboko or Kampala, Uganda
Nationality:Uganda
Party:Military Dictator
Ideology:Economic War(Uganda for Ugandan)
Killed:800000(Killed most of the Ugandan exile and Asian)
Died:16,Aug,2003
Quotes:If we knew the meaning to everything that is happening to us, then there would be no meaning.
Unknown Information:Idi Amin believed to had relation with more than hundreds of women.
Note:When a cannibal rules a country, you can imagine the disarray in which the society would be. Idi Amin took up eating oranges because according to him, "they taste better than human flesh." Known as one of the most barbaric of all dictators, an estimated 800,000 people perished under his regime. He ordered South Asians to leave Uganda as their prosperity was a sore in the eye for him. Amin was forced into exile by the rebels of Uganda with the help of Tanzanian army, and it was the oil-rich Saudi Arabia that proved to be a fitting host for this cannibal. He lived near a seaside villa in Jeddah, maintaining a low profile till his death in August, 2003.

Omar al-Bashir


Born:1,January,1944
Place Of Birth:Hosh Bannaga, Anglo-Egyptian Sudan
Nationality:Sudan
Party:National Congress
Ideology:Military dictatorship
Killed:2,00,000(Especially Non-Arab from sudan)
Died:Still Alive
Quotes:“We will work together to forget the past and to build confidence, by tolerance and by work that will end suffering and poverty, provide services and jobs for the people,”
Unknown Information:Even after proposing him under war crime,but failed to say as genocide.
Note:Omar al-Bashir has been engaged in wiping out non-Arab tribes from the Darfur region of Sudan. The International Criminal Court has accused al-Bashir of war crimes, but surprisingly it did not accuse him of genocide. An estimated 200,000 people have been killed and another 2 million have been forced to abandon their homes to escape persecution. He has been in power since 1980, and his atrocities against humanity continue unabated despite widespread concern and condemnation. Despite all the opposition, he continues to rule Sudan with an iron fist, and human rights violations continue unabated.

Saddam HusseinBorn:28,April,1937
Place Of Birth:Al-Awja, Iraq
Nationality:Iraq
Party:Arab socialist Baa'th Party
Ideology:Arab Socialism
Killed:2,00,000 Kurds(By using chemical weapon)
Died:30,Dec,2006(executed by American force)
Quotes:"Those who fight in God's cause will be victorious."
Unknown Information:Has a nervous habit of flicking his lighter when he sees oil wells.
Note:Saddam Hussein happens to be the only dictator in this list who was tried for his crimes against humanity in an Iraqi court, and subsequently sentenced to death. He killed roughly 200,000 Kurds during the Al-Anfal campaign in an attempt to solve the Kurdish problem and used chemical weapons against them in Halabja. Torture was rampant in his regime and anyone who had an opinion against him was sent to these torture camps, which more often than not resulted in death. He fled Baghdad - the capital city of Iraq during the invasion of United States in 2003. He was caught in December 2003, and later executed on the 30th of December, 2006

Comments

Post a Comment

please place ur views...........