அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

World Environment Day:Green Economy(A Solution)

Today (June 5) is World Environment Day (WED), one of the most widely celebrated global days for positive environmental action. The WED celebration began in 1972 and has become one of the main vehicles through which the UN stimulates worldwide awareness on the environment and encourages political attention/actions. This year (2012), the WED theme is ‘Green Economy: Does It Include You?'

Water, water nowhere

The world population has experienced continuous growth over the years, and the total annual births were the highest in the late 1980s (138 million), and are expected to remain almost constant at their 2012 level of 134 million/year. At present the world's population stands at 7 billion and may rise to more than 9 billion by 2050.

Something What you can DO?:Take shopping bags to avoid usage of plastic covers/bags.

This implies greater pressure on natural resources, to achieve development that satisfies human needs. Even as the demand for natural resources outstrips their supply, world resources continue to be exploited unsustainable, leading to crises.

The demand for water could soon exceed supply. The FAO estimates that by 2025, 1.8 billion people will be living in countries/regions with acute water scarcity. Around 13 million hectares of the world's forests are lost each year. Deforestation accounts for 20 per cent of the world's greenhouse gas emissions.

Perils in the air

Use of land on account of urbanization has led to our losing/degrading ecologically sensitive areas. To feed a growing population, intensive agriculture has been practiced with the application of chemical fertilizers and pesticides, which degrade the fertility of the soil and water quality.
 Something What you can DO?:Give more preference for public transport rather than your private vehicle for long distance.Which reduce pollution and saves your money too.

Overfishing in many parts of the world threatens fish stocks: 13 per cent of the global fisheries have collapsed, and experts claim that if overfishing continues it will result in the disappearance of the fish species in 50 years.

Rapid industrialization increases the volume of pollutants discharged into the environment. The tremendous increase in transport aggravates the intensity of air pollution. The current mainstream energy sources — oil, coal, gas, etc, — are harmful to human health and environment. The growth of tourism has also harmed the environment.

In brief, our current approach to economic development is environmentally unsustainable. However, our natural resources are assets, having a great income/livelihood generation capacity, and ought to be preserved for future generations.
 Something What you can DO?:Grow saplings in waste bottles,tin,can etc.Reduce carbon foot print and waste.

Hence immediate interventions are needed to curb the exploitation and it is here that the concept of “Green Economy” (GE) is significant. According to UNEP, GE is the new pathway to a low-carbon, resource-efficient, and sustainable twenty-first century.
Defining green economy

One of the key lessons we can draw from the experiences of a global financial crisis is that running economies the way we have done and doing business as usual, is not an option for stable development.

Hence, GE is a proposal for an alternative and far more sustainable way of doing business. GE is not just a passing environmental fad, but is one of the best solutions available for sustainable economic growth that recognizes the social component.

Joke Of The Day:Just now i saw a leading soft drink ad which states on one side some speak environment pollution,but 30,00,000 trees planted everyday.Great joke we will cut 50-60 year old 70-80 feet tall tree and plant a small sapling.Which takes 50 years to grow into tree and it's mere impossible in current global warming.

In other words, GE emphasizes social equity and inclusiveness.

The UNEP defines “GE as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities”.

Practically speaking, a green economy is one whose growth in income and employment is driven by public and private investments, that reduces carbon emissions and pollution, enhances energy and resource efficiency, and prevents the loss of biodiversity and ecosystem services.

A green economy touches almost every aspect of our lives and concerns our development. For example, it is about sustainable energy, green jobs, low carbon economies, green policies, green buildings, agriculture, fisheries, forestry, industry, energy efficiency, sustainable tourism, and transport, waste management, water efficiency and all other resource efficiency.

Therefore, GE — a means of improving human livelihood while taking into consideration environmental impact — is the most viable way of tackling the problem on hand, not only for the present but also the future generations.

Dos and dont's
 • A shift towards a GE begins at an individual level, scaling up to macroeconomic and global levels. The following steps are proposed:
 • Construct your buildings in a more eco-friendly and energy efficient manner, with less environmentally harmful materials.
 • Promote sustainable fishing practices by buying seafood products that have been harvested sustainably.
 • Minimise the use of paper and wood to the extent possible, for reducing deforestation. Buy certified sustainable forest products.
 • Walking or riding a cycle for short trips, and dependence on fuel-efficient and emission-free vehicles will reduce pollution.
 • Water should be conserved through its economical use and rainwater harvesting.
 • Eco-friendly cultivation must be encouraged through the demand for organic food products.
 • Support the development of clean, renewable energy by choosing businesses and products that invest in them.
 • Eco-tourism should be encouraged.
 • Utilize recycling opportunities.
 • We should be wise consumers; support businesses that have sustainability plans, use eco-labels, and invest in renewable energy.

EKC hypothesis

Developing countries such as India need to achieve a high rate of economic growth to solve the problems of poverty and unemployment. How to achieve this through GE is a challenge. The Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis suggests that as the per capita income grows, the environmental impact rise hits the maximum, and thereafter declines.

According to the EKC hypothesis, in the initial stages of economic growth, environmental pollution increases due to: (a) increasing use of resources and more waste generation, and (b) the transformation of agriculture to industry, leading to an increase in emissions.
 Something What you can DO?:Turn off Your Engine at Signal,Cook your food with closed lid,Switch off your mobile charger at correct time to save energy and money.

But when a country has achieved a certain level of development, the environmental pollution falls because of: (a) more government protection of the environment and increasing green consumption, (b) technological (cleaner production) improvement, (c) diversification of economy from manufacturing to service sectors or high-industries, and (d) increasing scarcity and prices of environmental resources leading to less consumption and more preservation.

The EKC assumes that Green Economy is in its second stage. In the case of India, we are in the first stage of the EKC, and it takes time to reach the second stage.
 Something to Think:Can You survive without oxygen?Can You live with 48*C?If Not act now do something to change your future."Every single drop makes mighty ocean".

However, we cannot wait for choosing the GE, as we will lose our natural assets considerably, and perhaps may be irreversibly!

Source:-business line,internet,UN report,Bablu taught's

Comments

Post a Comment

please place ur views...........