அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"A Dream People's Democarcy of India"

Every one must feel pride of being an Indian.Since we are the worlds largest democracy and have most detailed constitution in the world.Once Abraham Lincoln stated about democracy"for the people,of the people,by the people".Yes its true as stated democracy meant for people only.So we like see some changes in democracy of India,it doesn't mean i against Indian constitution.I like to see Indian Democracy has true and direct People's democracy.

Some Salient Features for People's Democracy:

 • Every citizen in India must not have only right to vote and elect a leader,but also recall its leaders when they fail to deliver there duty.
 • Every Indian language has to be treated equally by providing administrative language power for all language.         
 • Person who hold black money there account details must be released,Every Indians Earnings and Income accounts has to be made public.
 • All corruption and bride charge case has to be made public.Strict law must empowered to eradicate corruption.
 • Right to work has to be constitutional article.There must be no discrimination based on sex,caste,religion etc.Equal opportunities,equal work and equal wages has to confirmed.
 • Caste free equality society has to be formed with out any discrimination and untouchability. 
 • Same Education and health should reach every people for free of cost.
 • Land Redistribution has to be made,because we have to free our hands from land lord.Empty land has to be distribute among poor agriculture labors.
 • Nationalized and central economy has to be our economic policy of the nation.
 • Nationalize all rivers,lakes and dams in India for centralized water supply based on the demand.
 • Anyone born has a Indian must be provide with a right to question anyone on power.
 • Government policy has to be formed after consideration every section of the people.
 • No of term to occupy a government position has to be introduced,after which they should not eligible to occupy any government position.
 • No candidate should have criminal record,caste & religious background who contest for        representation of people. 
Source:Bablu Thought's 

Comments

Post a Comment

please place ur views...........