அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

God's Particle "Higgs Boson":Complete Information About Dark Matter!

What Is Universe?


A complete circle of everything that exits.It encircles galaxy,planet,stars etc.The entire size of universe extends several billion light years.Universe comprise of 70% dark energy,25% dark matter,4% free hydrogen and helium,0.5% stars,0.3% neutrinos and 0.03% heavy  elements.About just 5% of universe contribute for visible part of Universe remaining 95% compromises of Invisible dark matter(Black). Complete universe formed after a major big bang appended several billion of years ago.

What is the Higgs Boson?

Higgs Boson-125.3 GeV/c2(Its 133 total proton mass)
 
The Higgs is the last missing piece of the Standard Model, the theory that describes the basic building blocks of the universe.Its consists of 12 particle and six force carrier. Higgs is the missing part of the six force carrier.So it completes the standard model and universe particle structure.Ruling it out or finding something more exotic would force a rethink on how the universe is put together. 

Scientists believe that in the first billionth of a second after the Big Bang, the universe was a gigantic soup of particles racing around at the speed of light without any mass to speak of. It was through their interaction with the Higgs field that they gained mass and eventually formed the universe.

The Higgs field is a theoretical and invisible energy field that pervades the whole cosmos. Some particles, like the photons that make up light, are not affected by it and therefore have no mass. Others are not so lucky and find it drags on them as porridge drags on a spoon. 

Picture George Clooney (the particle) walking down a street with a gaggle of photographers (the Higgs field) clustered around him. An average guy on the same street (a photon) gets no attention from the paparazzi and gets on with his day. The Higgs particle is the signature of the field - an eyelash of one of the photographers. 

The particle is theoretical, first posited in 1964 by six physicists, including Briton Peter Higgs.
The search for it only began in earnest in the 1980s, first in Fermilab's now mothballed Tevatron particle collider near Chicago and later in a similar machine at CERN, but most intensively since 2010 with the start-up of the European centre's Large Hadron Collider. 

What is the Standard Model?
 
The Standard Model is to physics what the theory of evolution is to biology. It is the best explanation physicists have of how the building blocks of the universe are put together. It describes 12 fundamental particles, governed by six basic forces. 

But the universe is a big place and the Standard Model only explains a small part of it. Scientists have spotted a gap between what we can see and what must be out there. That gap must be filled by something we don't fully understand, which they have dubbed 'dark matter'. Galaxies are also hurtling away from each other faster than the forces we know about suggest they should. This gap is filled by 'dark energy'. This poorly understood pair are believed to make up a whopping 96 percent of the mass and energy of the cosmos. 

Confirming the Standard Model, or perhaps modifying it, would be a step towards the holy grail of physics - a 'theory of everything' that encompasses dark matter, dark energy and the force of gravity, which the Standard Model also does not explain. It could also shed light on even more esoteric ideas, such as the possibility of parallel universes. 

CERN spokesman James Gillies has said that just as Albert Einstein's theories enveloped and built on the work of Isaac Newton, the work being done by the thousands of physicists at CERN has the potential to do the same to Einstein's work.

Simple Understanding:

Molecule is largest composite material.Molecule En composes atom(a smallest individual particle that can be divided).Atom consists of Electrons and nuclei.Nuclei encircle protons and neutrons.Quarks is bonded particle within proton and neutron. Higgs are considered has a subatomic elementary particle which is responsible for providing mass for electron and quarks particles.They are key for formation of stars,planet etc.(So its the particle responsible for mass of electron,proton etc.) higgs is one of the six force carrier. Higgs is also responsible to provide binding force for planets and other material in the universe.
What is the Large Hadron Collider?
 
The Large Hadron Collider is the world's biggest and most powerful particle accelerator, a 27-km (17-mile) looped pipe that sits in a tunnel 100 metres underground on the Swiss/French border. It cost 3 billion euros to build. 

Two beams of protons are fired in opposite directions around it before smashing into each other to create many millions of particle collisions every second in a recreation of the conditions a fraction of a second after the Big Bang, when the Higgs field is believed to have 'switched on'. 

The vast amount of data produced is examined by banks of computers. Of all the trillions of collisions, very few are just right for revealing the Higgs particle. That makes the hunt for the Higgs slow, and progress incremental. 

What Is CERN?

CERN is European organization for Nuclear Research.Its association of 21 European countries.Who work on the world largest particle research to find formation of universe.They played significant  role in finding some sub atomic particles in the universe.

Relation Between Higgs boson and "God's Particle":

The god's particle term was provided to higgs by a science book author lederman.There is no relation between god and higgs since its doesn't provide complete solution to formation of universe.Higgs is part dark energy or matter which is responsible for mass and binding force of electron and quarks.


What is the Threshold for Proof?
 
To claim a discovery, scientists have set themselves a target for certainty that they call "5 sigma". This means that there is a probability of less than one in a million that their conclusions from the data harvested from the particle accelerator are the result of a statistical fluke. 

The two teams hunting for the Higgs at CERN, called Atlas and CMS, now have twice the amount of data that allowed them to claim 'tantalising glimpses' of the Higgs at the end of last year and this could push their results beyond that threshold.A CERN official report project its "99.9999936%" a new particle higgs(God's particle).

Person Who Proposed It?

The "Higgs" of Higgs boson is well known to refer to Peter Higgs, the British researcher who in 1964 laid much of the conceptual groundwork for the presence of the elusive particle.He Explain why some particles, such as quarks—building blocks of protons, among other things—and electrons have mass while others, such as the light-carrying photon particle, do not.Higgs's idea was that the universe is bathed in an invisible field similar to a magnetic field. Every particle feels this field—now known as the Higgs field—but to varying degrees.

If a particle can move through this field with little or no interaction, there will be no drag, and that particle will have little or no mass. Alternatively, if a particle interacts significantly with the Higgs field, it will have a higher mass.What is largely unknown, at least to non-specialists, is that the term "boson" owes its name to the pioneering work of the late Indian physicist, Satyendra Nath Bose.

Born during British colonial rule in 1894 in Calcutta (now Kolkata), Bose was a lecturer at both the universities of Calcutta and Dhaka.In 1924, he sent a paper to Albert Einstein describing a statistical model that eventually led to the discovery of what became known as the Bose-Einstein condensate phenomenon.

History:


Late 1800s, and look at the field of physics: a mature science, and rather complacent. There were those who believed there wasn’t much more to do than smooth out some rough edges in nature’s plan. There was a sensible order to things, a clockwork universe governed by Newtonian forces, with atoms as the foundation of matter. Atoms were indivisible by definition—the word comes from the Greek for “uncuttable.”

But then strange things started popping up in laboratories: x-rays, gamma rays, a mysterious phenomenon called radioactivity. Physicist J. J. Thomson discovered the electron. Atoms were not indivisible after all, but had constituents. Was it, as Thomson believed, a pudding, with electrons embedded like raisins? No. In 1911 physicist Ernest Rutherford announced that atoms are mostly empty space, their mass concentrated in a tiny nucleus orbited by electrons.

Physics underwent one revolution after another. Einstein’s special theory of relativity (1905) beg at the general theory of relativity (1915), and suddenly even such reliable concepts as absolute space and absolute time had been discarded in favor of a mind-boggling space-time fabric in which two events can never be said to be simultaneous. Matter bends space; space directs how matter moves. Light is both a particle and a wave. Energy and mass are inter- changeable. Reality is probabilistic and not deterministic: Einstein didn’t believe that God plays dice with the universe, but that became the scientific orthodoxy.

By the early 1930s Ernest Lawrence had invented the first circular particle accelerator, or “cyclotron.” It fit in his hand.Now the U.S. government has an accelerator that’s hidden beneath several square miles of tallgrass prairie and a small herd of buffalo at its Fermilab facility west of Chicago. When you drive on the Junipero Serra freeway near Palo Alto, California, you pass directly over a two-mile linear accelerator. The LHC crosses the border between two countries. There are still physicists who do tabletop physics—who try to get big answers with modest means—but realistically you need huge, powerful, energetic devices to pry open the fabric of reality. 

We know things today that Einstein, Rutherford, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, and the rest of the great physicists of a century ago couldn’t have imagined. But we’re nowhere near a final theory of physical reality. Molecules are made of atoms; atoms are made of particles called protons, neutrons, and electrons; protons and neutrons (which are the “hadrons” that give the collider its name) are made of odd things called quarks and gluons—but already we’re into a fuzzy zone. Are quarks fundamental particles, or made of something smaller yet? Electrons are believed to be fundamental, but you wouldn’t want to bet your life on it.

Still, theoretical physicists crave simplicity. They’d like to have a model of reality that snaps together neatly. Their standard model, developed in the 1960s and 1970s, is widely viewed as unwieldy, like a contraption with too many loose ends and knobs and dangling bits. It includes 57 fundamental particles, with no rhyme or reason to many of the numbers describing how the particles interact. “We had a theory that started out really beautiful and elegant,” says Joe Lykken, a theorist at Fermilab, “and then someone beat on it and made it really ugly.”

The standard model can’t explain several towering mysteries about the universe that have their roots in the minuscule world of particles and forces. If there’s one truly extraordinary concept to emerge from the past century of inquiry, it’s that the cosmos we see was once smaller than an atom. This is why particle physicists talk about cosmology and cosmologists talk about particle physics: Our existence, our entire universe, emerged from things that happened at the smallest imaginable scale. The big bang theory tells us that the known universe once had no dimensions at all—no up or down, no left or right, no passage of time, and laws of physics beyond our vision.

Source:National Geography,CNN,CENR,Wikipedia,Internet source,Newspaper,Bablu thought's

Comments

Post a Comment

please place ur views...........