அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

5 Myth's of Liberalism/Privatization/Globalization In India!!!

5 Myth about Privatization in India:


Myth 1-private ownership creates Enormous job opportunity: Yes, it creates huge job opportunity but a in stable job market. They promote only temporary jobs not permanent jobs. There is always a different between temporary and permanent job, permanent job provides job guarantee and security. where as in temporary job you can be sent out of job without any notice at any time. 

Myth 2-golbalization leads to Economic growth: yes, Economic will grow but when market falls American recession situation only in India. So its myth that private company develop nation, since without state owned company if Market falls then economic will drop. Economic growth of nation will be unstable and depended on private company.

Myth 3-Liberalism Reduces Corruption: Yes, it reduces corruption but increase scam (we reduce 100rs corruption but lead to 1000 cr scam.) Liberalism may reduce corruption but get involve in huge scams. Its too dangerous for economy if huge scams takes place. Economic development may become in equal and social instability.

Myth 4-More FDI Economic grows faster: Yes, FDI increases capital inflow for development but excess of capital inflow through FDI may not lead to self-reliance of country. Excess FDI creates only more private property rather than overall social development. It will lead to foreign capitalist opening market in our market.

Myth 5-Free Market Economy makes India super power: yes, free economy develops nation but it will never lead to overall development of nation. Free economy is good for investors, business man, traders, capitalist and certain section of people. It will destroy local market for foreign business man. It will affect farmers, labors, employees and weaker class.Bad Effects of LPG:-

1. Increase in Tax Evasion

Private sector generally tries to avoid payment of taxes. Thus privatization of enterprises will result in the decrease of tax income.

2. Concentration of Wealth

Privatization of large industrial units and services sector such as banks and insurance companies will increase concentration of wealth in private hands. It means only rich people will reap the fruits of industrialization and the society will be divided between “haves and have-nots”.

3. Exploitation by Private Sector

Privatization will result in exploitation by rich people. They may charge more prices for their goods and services. They may terminate workers to reduce cost of production. Thus different types of exploitation may be started and the concept of welfare state for Pakistan will be jeopardized.

4. National Security Endangered

Telecommunication, Civil Aviation (Airlines) and railways if privatized then it would be a security risk for the country.

           

Comments

  1. Title Insurance may be something that you actually need to protect your home or property. There are other types and forms of insurance which aim to protect your home (or personal properties) from possible events that may occur in the future and charge an actual premium annually.

    New jersey title insurance company

    ReplyDelete
  2. I’m impressed with your ideas and the way you express them in this article. I share many of your views and enjoyed reading this article. It’s a pleasure to see well-written original content these days.

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........