அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

End Of The World:Predictions or Chances?


Human activity is severely disrupting almost all life on the planet, which surely doesn't help matters. The current rate of extinctions is, by some estimates, 10,000 times the average in the fossil record. At present, we may worry about snail darters and red squirrels in abstract terms. But the next statistic on the list could be us

Natural Disasters

Asteroid impact: once a disaster scenario gets the cheesy Hollywood treatment, it's hard to take it seriously. But there is no question that a cosmic interloper will hit Earth, and we won't have to wait millions of years for it to happen. In 1908 a 200-foot-wide comet fragment slammed into the atmosphere and exploded over the Tunguska region in Siberia, Russia, with nearly 1,000 times the energy of the atomic bomb dropped on Hiroshima. Astronomers estimate similar-sized events occur every one to three centuries. Benny Peiser, an anthropologist-cum-pessimist at Liverpool John Moores University in England, claims that impacts have repeatedly disrupted human civilization. As an example, he says one killed 10,000 people in the Chinese city of Chi'ing-yang in 1490. Many scientists question his interpretations: Impacts are most likely to occur over the ocean, and small ones that happen over land are most likely to affect unpopulated areas. But with big asteroids, it doesn't matter much where they land. Objects more than a half-mile wide—which strike Earth every 250,000 years or so—would touch off firestorms followed by global cooling from dust kicked up by the impact. Humans would likely survive, but civilization might not. An asteroid five miles wide would cause major extinctions, like the one that may have marked the end of the age of dinosaurs. For a real chill, look to the Kuiper belt, a zone just beyond Neptune that contains roughly 100,000 ice-balls more than 50 miles in diameter. The Kuiper belt sends a steady rain of small comets earthward. If one of the big ones headed right for us, that would be it for pretty much all higher forms of life, even cockroaches.

Gamma-ray burst:  If you could watch the sky with gamma-ray vision, you might think you were being stalked by cosmic paparazzi. Once a day or so, you would see a bright flash appear, briefly outshine everything else, and then vanish. These gamma-ray bursts, astrophysicists recently learned, originate in distant galaxies and are unfathomably powerful—as much as 10 quadrillion (a one followed by 16 zeros) times as energetic as the sun. The bursts probably result from the merging of two collapsed stars. Before the cataclysmal event, such a double star might be almost completely undetectable, so we'd likely have no advance notice if one is lurking nearby. Once the burst begins, however, there would be no missing its fury. At a distance of 1,000 light-years—farther than most of the stars you can see on a clear night—it would appear about as bright as the sun. Earth's atmosphere would initially protect us from most of the burst's deadly X rays and gamma rays, but at a cost. The potent radiation would cook the atmosphere, creating nitrogen oxides that would destroy the ozone layer. Without the ozone layer, ultraviolet rays from the sun would reach the surface at nearly full force, causing skin cancer and, more seriously, killing off the tiny photosynthetic plankton in the ocean that provide oxygen to the atmosphere and bolster the bottom of the food chain. All the gamma-ray bursts observed so far have been extremely distant, which implies the events are rare. Scientists understand so little about these explosions, however, that it's difficult to estimate the likelihood of one detonating in our galactic neighborhood.

Collapse of the vacuum:  In the book Cat's Cradle, Kurt Vonnegut popularized the idea of "ice-nine," a form of water that is far more stable than the ordinary kind, so it is solid at room temperature. Unleash a bit of it, and suddenly all water on Earth transforms to ice-nine and freezes solid. Ice-nine was a satirical invention, but an abrupt, disastrous phase transition is a possibility. Very early in the history of the universe, according to a leading cosmological model, empty space was full of energy. This state of affairs, called a false vacuum, was highly precarious. A new, more stable kind of vacuum appeared and, like ice-nine, it quickly took over. This transition unleashed a tremendous amount of energy and caused a brief runaway expansion of the cosmos. It is possible that another, even more stable kind of vacuum exists, however. As the universe expands and cools, tiny bubbles of this new kind of vacuum might appear and spread at nearly the speed of light. The laws of physics would change in their wake, and a blast of energy would dash everything to bits. "It makes for a beautiful story, but it's not very likely," says Piet Hut of the Institute for Advanced Studies in Princeton, New Jersey. He says he worries more about threats that scientists are more certain of—such as rogue black holes.

Rogue black holes:  Our galaxy is full of black holes, collapsed stellar corpses just a dozen miles wide. How full? Tough question. After all, they're called black holes for a reason. Their gravity is so strong they swallow everything, even the light that might betray their presence. David Bennett of Notre Dame University in Indiana managed to spot two black holes recently by the way they distorted and amplified the light of ordinary, more distant stars. Based on such observations, and even more on theoretical arguments, researchers guesstimate there are about 10 million black holes in the Milky Way. These objects orbit just like other stars, meaning that it is not terribly likely that one is headed our way. But if a normal star were moving toward us, we'd know it. With a black hole there is little warning. A few decades before a close encounter, at most, astronomers would observe a strange perturbation in the orbits of the outer planets. As the effect grew larger, it would be possible to make increasingly precise estimates of the location and mass of the interloper. The black hole wouldn't have to come all that close to Earth to bring ruin; just passing through the solar system would distort all of the planets' orbits. Earth might get drawn into an elliptical path that would cause extreme climate swings, or it might be ejected from the solar system and go hurtling to a frigid fate in deep space.

Giant solar flares:  Solar flares—more properly known as coronal mass ejections—are enormous magnetic outbursts on the sun that bombard Earth with a torrent of high-speed subatomic particles. Earth's atmosphere and magnetic field negate the potentially lethal effects of ordinary flares. But while looking through old astronomical records, Bradley Schaefer of Yale University found evidence that some perfectly normal-looking, sun like stars can brighten briefly by up to a factor of 20. Schaefer believes these stellar flickers are caused by super flares, millions of times more powerful than their common cousins. Within a few hours, a super flare on the sun could fry Earth and begin disintegrating the ozone layer. Although there is persuasive evidence that our sun doesn't engage in such excess, scientists don't know why super flares happen at all, or whether our sun could exhibit milder but still disruptive behaviour. And while too much solar activity could be deadly, too little of it is problematic as well. Sallie Baliunas at the Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics says many solar-type stars pass through extended quiescent periods, during which they become nearly 1 percent dimmer. That might not sound like much, but a similar downturn in the sun could send us into another ice age. Baliunas cites evidence that decreased solar activity contributed to 17 of the 19 major cold episodes on Earth in the last 10,000 years.

Reversal of Earth's magnetic field:  Every few hundred thousand years Earth's magnetic field dwindles almost to nothing for perhaps a century, then gradually reappears with the north and south poles flipped. The last such reversal was 780,000 years ago, so we may be overdue. Worse, the strength of our magnetic field has decreased about 5 percent in the past century. Why worry in an age when GPS has made compasses obsolete? Well, the magnetic field deflects particle storms and cosmic rays from the sun, as well as even more energetic subatomic particles from deep space. Without magnetic protection, these particles would strike Earth's atmosphere, eroding the already beleaguered ozone layer. Also, many creatures navigate by magnetic reckoning. A magnetic reversal might cause serious ecological mischief. One big caveat: "There are no identifiable fossil effects from previous flips," says Sten Odenwald of the NASA Goddard Space Flight Center. "This is most curious." Still, a disaster that kills a quarter of the population, like the Black Plague in Europe, would hardly register as a blip in fossil records.

Flood-basalt volcanism: In 1783, the Laki volcano in Iceland erupted, spitting out three cubic miles of lava. Floods, ash, and fumes wiped out 9,000 people and 80 percent of the livestock. The ensuing starvation killed a quarter of Iceland's population. Atmospheric dust caused winter temperatures to plunge by 9 degrees in the newly independent United States. And that was just a baby's burp compared with what the Earth can do. Sixty-five million years ago, a plume of hot rock from the mantle burst through the crust in what is now India. Eruptions raged century after century, ultimately unleashing a quarter-million cubic miles of lava—the Laki eruption 100,000 times over. Some scientists still blame the Indian outburst, not an asteroid, for the death of the dinosaurs. An earlier, even larger event in Siberia occurred just about the time of the Permian-Triassic extinction, the most thorough extermination known to paleontology. At that time 95 percent of all species were wiped out. Sulphurous volcanic gases produce acid rains. Chlorine-bearing compounds present yet another threat to the fragile ozone layer—a noxious brew all around. While they are causing short-term destruction, volcanoes also release carbon dioxide that yields long-term greenhouse-effect warming. The last big pulse of flood-basalt volcanism built the Columbia River plateau about 17 million years ago. We're ripe for another.

Global epidemics: If Earth doesn't do us in, our fellow organisms might be up to the task. Germs and people have always coexisted, but occasionally the balance gets out of whack. The Black Plague killed one European in four during the 14th century; influenza took at least 20 million lives between 1918 and 1919; the AIDS epidemic has produced a similar death toll and is still going strong. From 1980 to 1992, reports the Centres for Disease Control and Prevention, mortality from infectious disease in the United States rose 58 percent. Old diseases such as cholera and measles have developed new resistance to antibiotics. Intensive agriculture and land development is bringing humans closer to animal pathogens. International travel means diseases can spread faster than ever. Michael Osterholm, an infectious disease expert who recently left the Minnesota Department of Health, described the situation as "like trying to swim against the current of a raging river." The grimmest possibility would be the emergence of a strain that spreads so fast we are caught off guard or that resists all chemical means of control, perhaps as a result of our stirring of the ecological pot. About 12,000 years ago, a sudden wave of mammal extinctions swept through the Americas. Ross MacPhee of the American Museum of Natural History argues the culprit was extremely virulent disease, which humans helped transport as they migrated into the New World.

Human-Triggered Disasters

Global warming: The Earth is getting warmer, and scientists mostly agree that humans bear some blame. It's easy to see how global warming could flood cities and ruin harvests. More recently, researchers like Paul Epstein of Harvard Medical School have raised the alarm that a balmier planet could also assist the spread of infectious disease by providing a more suitable climate for parasites and spreading the range of tropical pathogens (see #8). That could include crop diseases which, combined with substantial climate shifts, might cause famine. Effects could be even more dramatic. At present, atmospheric gases trap enough heat close to the surface to keep things comfortable. Increase the global temperature a bit, however, and there could be a bad feedback effect, with water evaporating faster, freeing water vapor (a potent greenhouse gas), which traps more heat, which drives carbon dioxide from the rocks, which drives temperatures still higher. Earth could end up much like Venus, where the high on a typical day is 900 degrees Fahrenheit. It would probably take a lot of warming to initiate such a runaway greenhouse effect, but scientists have no clue where exactly the tipping point lies.

Ecosystem collapse:  Images of slaughtered elephants and burning rain forests capture people's attention, but the big problem—the overall loss of biodiversity—is a lot less visible and a lot more serious. Billions of years of evolution have produced a world in which every organism's welfare is intertwined with that of countless other species. A recent study of Isle Royale National Park in Lake Superior offers an example. Snowy winters encourage wolves to hunt in larger packs, so they kill more moose. The decline in moose population allows more balsam fir saplings to live. The fir trees pull carbon dioxide out of the atmosphere, which in turn influences the climate. It's all connected. To meet the demands of the growing population, we are clearing land for housing and agriculture, replacing diverse wild plants with just a few varieties of crops, transporting plants and animals, and introducing new chemicals into the environment. At least 30,000 species vanish every year from human activity, which means we are living in the midst of one of the greatest mass extinctions in Earth's history. Stephen Kellert, a social ecologist at Yale University, sees a number of ways people might upset the delicate checks and balances in the global ecology. New patterns of disease might emerge , he says, or pollinating insects might become extinct, leading to widespread crop failure. Or as with the wolves of Isle Royale, the consequences might be something we'd never think of, until it's too late.

Biotech disaster: While we are extinguishing natural species, we're also creating new ones through genetic engineering. Genetically modified crops can be hardier, tastier, and more nutritious. Engineered microbes might ease our health problems. And gene therapy offers an elusive promise of fixing fundamental defects in our DNA. Then there are the possible downsides. Although there is no evidence indicating genetically modified foods are unsafe, there are signs that the genes from modified plants can leak out and find their way into other species. Engineered crops might also foster insecticide resistance. Longtime skeptics like Jeremy Rifkin worry that the resulting superweeds and superpests could further destabilize the stressed global ecosystem . Altered microbes might prove to be unexpectedly difficult to control. Scariest of all is the possibility of the deliberate misuse of biotechnology. A terrorist group or rogue nation might decide that anthrax isn't nasty enough and then try to put together, say, an airborne version of the Ebola virus. Now there's a showstopper.

Environmental toxins:  From Donora, Pennsylvania, to Bhopal, India, modern history abounds with frightening examples of the dangers of industrial pollutants. But the poisoning continues. In major cities around the world, the air is thick with diesel particulates, which the National Institutes of Health now considers a carcinogen. Heavy metals from industrial smokestacks circle the globe, even settling in the pristine snows of Antarctica. Intensive use of pesticides in farming guarantees runoff into rivers and lakes. In high doses, dioxins can disrupt fetal development and impair reproductive function—and dioxins are everywhere. Your house may contain polyvinyl chloride pipes, wallpaper, and siding, which belch dioxins if they catch fire or are incinerated. There are also the unknown risks to think about. Every year NIH adds to its list of cancer-causing substances—the number is up to 218. Theo Colburn of the World Wildlife Fund argues that dioxins and other, similar chlorine-bearing compounds mimic the effects of human hormones well enough that they could seriously reduce fertility. Many other scientists dispute her evidence, but if she's right, our chemical garbage could ultimately threaten our survival.

Global war:  There are nine countries in the world that admit having atomic weapons and they are often referred to as the Nuclear Club.  Five of these countries are classed as Nuclear Weapons States which is a title and status conferred on them by the Nuclear Non-proliferation Treaty. In order of nuclear acquisition they are USA, Russia, Britain, France and China.  India, Pakistan and North Korea, none of who are current signatories to the Treaty have all undertaken recent nuclear weapons tests. It is widely believed that Israel has nuclear weapons as may South Africa.  Israel refuses to comment and South Africa states that it manufactured six atomic bombs (probably at Valindaba) but has now decommissioned them. There may well be more countries that secretly developed nuclear weapons or acquired them on the black market.

The end of the world scenario is simple.  For unknown reasons the nuclear powers start using their weapons on each other and MAD – or Mutually Assured Destruction – occurs.  The devastation from thermonuclear blasts would be bad enough and would send what was left of mankind back to the Stone Age.  Worse though would be the ongoing effects of nuclear radiation and nuclear winter.  The radiation would engulf the planet on a scale that can’t be imagined.  Within 6 months anyone who was not “blown up” would be very sick. Within 24 months just about everyone is dead. Disease, residual radiation pockets, starvation, secondary pollutants, poisoned rain and freezing temperatures will just about finish off humanity.  It is very possible that a select few will survive on stockpiled rations in deep underground bunkers but even they will have to face a radically changed world if they ever return to the surface. (Amtrak Wars)   Humanity as we know it would be gone.

Robots Invasion: People create smart robots, which turn against us and take over the world. Yawn. We've seen this in movies, TV, and comic books for decades. After all these years, look around and still—no smart robots. Yet Hans Moravec, one of the founders of the robotics department of Carnegie Mellon University, remains a believer. By 2040, he predicts, machines will match human intelligence, and perhaps human consciousness. Then they'll get even better. He envisions an eventual symbiotic relationship between human and machine, with the two merging into "postbiologicals" capable of vastly expanding their intellectual power. Marvin Minsky, an artificial-intelligence expert at MIT, foresees a similar future: People will download their brains into computer-enhanced mechanical surrogates and log into nearly boundless files of information and experience. Whether this counts as the end of humanity or the next stage in evolution depends on your point of view. Minsky's vision might sound vaguely familiar. After the first virtual-reality machines hit the marketplace around 1989, feverish journalists hailed them as electronic LSD, trippy illusion machines that might entice the user in and then never let him out. Sociologists fretted that our culture, maybe even our species, would whither away. When the actual experience of virtual reality turned out to be more like trying to play Pac-Man with a bowling ball taped to your head, the talk died down. To his credit, Minsky recognizes that the merger of human and machine lies quite a few years away.

Mass insanity:  While physical health has improved in most parts of the world over the past century, mental health is getting worse. The World Health Organization estimates that 500 million people around the world suffer from a psychological disorder. By 2020, depression will likely be the second leading cause of death and lost productivity, right behind cardiovascular disease. Increasing human life spans may actually intensify the problem; because people have more years to experience the loneliness and infirmity of old age. Americans over 65 already are disproportionately likely to commit suicide. Gregory Stock, a biophysicist at the University of California at Los Angeles, believes medical science will soon allow people to live to be 200 or older. If such an extended life span becomes common, it will pose unfathomable social and psychological challenges. Perhaps 200 years of accumulated sensations will overload the human brain, leading to a new kind of insanity or fostering the spread of doomsday cults, determined to reclaim life's endpoint. Perhaps the current trends of depression and suicide among the elderly will continue. One possible solution—promoting a certain kind of mental well-being with psychoactive drugs such as Prozac—heads into uncharted waters. Researchers have no good data on the long-term effects of taking these medicines.

Mass genetic mutation: Now this is a very scary scenario that needs some background information.  Bacteria, Amoeba, Plants, Animals and even you are all living organisms often just referred to as “life” and are determined by genes passed down through the ages.  Genes are based on DNA that has taken billions of years to evolve into the complex “life” that exists today.  These genes do mutate naturally but usually with tiny changes over a long period of time.  If they’re “good mutations” then the species improves and evolves as the new mutation is spread through the breeding population.  If it’s “bad mutation” then usually the creature often fails to survive long enough to pass it on or fails to compete with its stronger competitors or predators.  However some bad genetic mutations make it through and spread throughout the population.  Some horrible genetic weaknesses that made it into the greater human population, and now cause disease, include: Angelman Syndrome, Colour Blindness, Down Syndrome, Duchenne Muscular Dystrophy, Haemophilia, and Sickle-cell Disease.

Comments

 1. Nice to see your new post. I just say guys your website design is really really awesome. Please keep it up guys... Please visit our site http://rubberflooringsupplier.co.uk/rubber-matting.html

  ReplyDelete
 2. I am very happy to teach the owner of this day's guestbook, your own reaction and then put my opinion good way to save should I say it is definitely every couple of great additions to your needs.
  investor for startup india

  ReplyDelete
 3. Packers and movers in faridabad@
  http://www.transmoving.in/packers-movers-faridabad.html
  Packers and movers in goa@
  http://www.transmoving.in/packers-movers-goa.html
  Packers and movers in indore@
  http://www.transmoving.in/packers-movers-indore.html
  Packers and movers in jaipur@
  http://www.transmoving.in/packers-movers-jaipur.html

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........