அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Modern Slavery of World:Human Trafficking!

Definition:

Human trafficking -- the sale, transport and profit from human beings who are forced to work for others -- is the modern equivalent of slavery. Against their will, millions of people around the world are forced to work for the profit of others, for example by begging, prostitution, involuntary servitude, working in sweatshops - even becoming child soldiers.

How it Happens?
Trafficked persons are often enslaved or in situations of debt bondage that are fraudulent and exploitative: traffickers will take away or abuse the basic human rights of their victims, who have most likely been tricked and lured by false promises or physically forced into their situation.
Trafficking can work like this: "It is a common practice to persuade a young woman to leave home and to move to a wealthier neighboring country where she can work in domestic service, child or adult care, or as a waitress in a restaurant or a bar, or perhaps as a dancer. Upon arrival, her passport, visa, and return tickets are taken from her and, effectively, she is imprisoned, either physically or financially or mentally. She is made to work as a domestic slave or as an agricultural or factory worker, under slave-like conditions, or in a brothel. She sees virtually none of the money that she earns, and eventually she will be sold."

Causes:

Countries or regions of origin:
  •     Abject poverty, especially among women
  •     A lack of political, social and economical stability
  •     A lack of reasonable and realistic prospects
  •     Situations of armed conflict and oppression
  •     Domestic violence and disintegration of the family structure
  •     Gender discrimination
  •     Lack of access to education and information
  •     The HIV-AIDS reality
Countries or regions of destination:
  •     The expense of social charges that employers need to pay for the social protection of regularly employed workers
  •     Increasing demand for cheap and exploitable laborers in the construction, agricultural and industrial sectors
  •     Increasing demand for cheap and exploitable domestic laborers
  •     A rise in the demand for sex workers in a highly lucrative and globalizing sex industry
Universal factors:
  •     Ever more limits and obstacles to legal migration channels to countries with stronger economies and/or regions with better prospects
  •     A lack of public awareness of the dangers of trafficking
  •     The high profit potential for those engaged in the criminal activity
  •     The sophisticated organization, resources and networking capacity of criminal networks
  •     A lack of effective anti-trafficking legislation, and if such legislation exists, a lack of effective enforcement
  •     Global economic policies that foster exclusion of marginalized people
  •     Disintegration of social protection networks
  •     Widespread corruption in countries of origin, of transit and of destination among the persons capable or responsible to combat trafficking
Solution:

All nation has a law to protect against it but still happens in large scale. So only solution i can propose would be awareness nothing more than that is necessary for this matter. We can protect those around us with basic knowledge if each one share to 10 each can save at least 5 people from that danger.

Comments

  1. I’m impressed with your ideas and the way you express them in this article. I share many of your views and enjoyed reading this article. It’s a pleasure to see well-written original content these days.

    My page : Term life insurance quote
    Life insurance rates
    Life insurance agent

    ReplyDelete
  2. If you run a business based in New Jersey, you should be looking for a good New Jersey SEO company to carry out search engine optimization to drive up the business to your website.

    The writer of the article is a Social Networking Specialist with www.impactsocialnetworking.com It is the one of best Social Media Specialist that offer affordable services to its clients which always believe in using white hat SEO services for the optimization purposes.

    ReplyDelete
  3. I am saving your article in my favorite’s folder to visit again You made valid points within this content that I feel need further exploration. I agree with most all of this info. Great work.

    My Page : surrogacy australia

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........