அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Mordern Women Slavery of World:Sex Trafficking"

What is sex trafficking?
                                                         
Sex Trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons for the purposes of commercial sexual exploitation.  Sexual trafficking is accomplished by means of fraud, deception, threat of or use of force, abuse of a position of vulnerability, and other forms of coercion.

Who are the victims?

Victims of sex trafficking can be women or men, girls or boys, but the majority are women and young girls. There are a number of common patterns for luring victims into situations of sex trafficking, including:

  • A promise of a good job or a better life in the city or another country
  • A false marriage proposal turned into a bondage situation
  • Being sold into the sex trade by parents, husbands, boyfriends desperate for money – economic pressure
  • Being kidnapped by traffickers
Trafficking victims are in some way vulnerable members in society. They are usually poor, from rural areas and without education but that is not always the case.

Sex traffickers use a variety of methods to “condition” their victims including starvation, confinement, beatings, physical abuse, rape, gang rape, threats of violence to the victims and

the victims’ families, forced drug use and the threat of shaming their victims by revealing their activities to their family and their families’ friends.

Who are the traffickers?

Traffickers are

  • members of highly sophisticated networks of organized crime.
  • individual pimps or brothel owners
  • family members and friends of the trafficking victim desperate for money
  • former victims of trafficking who are later used to traffic other women and children.

Often the traffickers and their victims share the same national, ethnic, or cultural background, allowing the trafficker to better understand and exploit the vulnerabilities of their victims.

There are two primary factors that drive human traffickers: high profits and low risk. This powerful combination is driving the explosive spread of human trafficking, making it one of the fastest-growing criminal industries in the world.


How it works?


Once traffickers extract victims from their home community, they typically sell the children to slaveholders who deal in commercial sex–for example, pimps or the owners of strip clubs, sex bars, brothels, karaoke clubs, or massage parlors. Most traffickers have a steady relationship in place with the slaveholder; therefore, they know who the buyer will be before they recruit the child.

The slaveholder acts swiftly to take complete control of the child’s life. Passports, birth certificates, national identity cards, and any other documents of citizenship are stripped from the child’s possession. The child is kept closely guarded and locked in a room when not accompanied. Even if escape were possible, the child has no money, probably does not speak the local language, and does not know to whom he or she could turn for help. Given their past experience, enslaved children would not instinctively trust public officials or the police.

The slaveholder also generally manipulates a relationship of financial dependence with the child. Basic life necessities like food, clothing, and shelter are charged to the child’s “account.” Until that money is repaid, the child is obligated to continue in the slaveholder’s service. The child is forced to have sex with up to 20 men a day to pay off her “debt.”

Slaveholders frequently will encourage drug addictions as a means of controlling trafficked persons. This strategy binds the child to the slaveholder because the child feels compelled to work in order to maintain the feeling from drug usage. In cases where use becomes dependency, children are further tied to their trafficker to work in order to support their addiction. Some drugs also allow the child to stay up all night so they can have sex with more people.

Slaveholders control children with the constant threat of violence. Almost all trafficked children will testify that they were victims of an extreme act of violence within the first forty-eight hours of their abduction. Whether through rape or brutal beatings, slaveholders use violence to imprint their dominance. In the logic of the trafficking world, a terrified child is a compliant child. The slaveholder therefore will never let the child slip out of a state of terror.

Ranchers refer to “breaking the spirit of a wild horse”, that is how slaveholders approach child sex slaves. The sex slaves will have to learn to comply happily with whatever sexual act a client requests. The liberal application of violence early on will crack any resistance. If a client ever complains that the sex slave was less than accommodating, swift and brutal punishment will be meted out.

The threat of violence becomes a huge force in the life of a sex slave. The child knows that a failed escape attempt would result in a severe beating. Moreover, the slaveholder may threaten to harm the child’s family even if the child does manage to get away. 


Solution:
-Create an international slavery and trafficking inspection force, modeled on United Nations weapons inspections and charged with searching for establishments that exploit slaves, freeing the victims, and detaining the criminals.
-Create trained and paid community vigilance committees, consisting of members of the community, taxi and tuk-tuk drivers, and other specially trained individuals, to seek out establishments holding slaves and report their findings to the inspection force.
-Initiate proactive law enforcement raids against establishments for which there is a strong suspicion of slave-like exploitation, with protections in place to minimize adverse effects on the individuals living in those establishments.
-Increase salaries for anti trafficking police, prosecutors, and judges in developing nations.
-Create fast-track courts to prosecute trafficking crimes, with international observers and judicial review to minimize corruption.
-Fund witness protection programs and provide living income support for slaves and their families for the duration of a trial and up to twelve months afterward.
-Significantly increase the financial penalties associated with sex-slave crimes, including asset forfeiture and victim compensation.

Source: Internet

Comments