அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Soviet Union/Socialist Shadow on India"

After 1991 liberalism policy India's political polarity changed from Soviet Union Socialism to U.S Capitalism. Over 5 decades of Soviet's shadow on India had a great impact in overall development. If we have to discuss Soviet relation with India then we have start our history back from per-Independence period. Russian Revolution and socialist government in Soviet union inspired many politician's and freedom fighters back in India.

Key Personality of such influence was Nehru and Gandhi both advocated for socialist administration in India. The extra ordinary influence of riches within congress forced to elect Mixed economy. India always had good relation with Soviet Union and other socialist countries. India has still lots of impact of Soviet and socialist principles. We need to look back some of the shadows in India.

5-Year Plan: Joesph Stalin's major economy plan in Soviet Union was 5-years Plan. Nehru took up that 5-year for Indian economy its one of the few socialist policy remaining till now. 5 year plan was to develop an undeveloped sector over a period of 5 years.

Nationalization: Its major strategic of socialist country to convert private property to public property. Indian government has nationalized Tata airlines, 17 private banks, mines etc.Indira Gandhi used it has weapon of government towards Private players.

Co-operative Society/Farming: Stalin's successful New economic policy aggregated co-operative farming for farmers. Co-operative societies/bank/Farming are present in larger section among rural areas. In co-operative societies farmers or producers join together sell their product without brokers or traders. They equally share income and revenue without discrimination.

Housing Board: Housing board system in some states of India were Soviet Union commune type. Housing board constructs flats and provides in low price for poor and others. Tamil Nadu "smathuvapuram" are replica of Commune.

State Enterprise: Government and government undertaken company & enterprise are socialist model of economy. All profit and earnings goes to government rather than to private one. It increases nations wealth and economic stability.

State Planning Committee: Planning commission are key for planned economy in socialist countries. India using such replica with only difference would be members of the committee. They determine future development and planning for country.

Ration/PDS: In Soviet Union food and commodities are supplied through common mood of distribution. Ration helped in control price rise and inflation. Tamil Nadu is forefront runner state in implementing ration and PDS.

Agro Market: A socialist model for farmers were they directly sell there agro product to consumer. Which eliminate unwanted traders and brokers in between producer and consumer. Ullavar Santhai was a argo Market in Tamil Nadu .

Soviet Friendship: 70% of Indian Arms from Soviet Union (later Russia), Supported India in all major war, Launched India's First Satellite, Supported India's Nuclear program and India's strategic partner.                 

Comments

Post a Comment

please place ur views...........