அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Astrology,Zodiac & Jyotihsastra: A Reality Science & Failure Concept!Astrology have deep and long history associated with rise of humanity. The appearance of stars and alignment of planets were key area of research during ancient period. Today's Astronomy science developed to greater extent that Ancient Astrology belief and concepts were broken. 3000 years before understanding of Universe are different compared today's scientific discovery. Even after lots of development of Astronomic science many believe in ancient astrology.There are lots of superstitious belief based on the ancient astrological beliefs.
Astrology and Jyothisastra Myth Buster: 

 • Ancient Astrologers & people believed that every planet revolved around earth (Incl. Sun, Moon (as planet)). They were based on Geocentric Theory (Every space objects revolve with earth as center). The advancement of Science proved that Heliocentric theory was correct (Every space object revolve with sun as center).
 • According to Ancient belief that Sun and Moon were considered planet, but science disprove that they are planet.
 • As for as Zodiac concern it as 12 constellation (Rashi) but IAU upto present they had discovered around 88 Constellation. 
 • Many Astronomy scientist disbelieve concept of constellation (a alignment of stars) that what we see as a alignment of star was a like 2D image but actually distance between various stars are several million light years.
 • Ancient Zodiac, transition of planet, Full & Half moon etc were considered sacred in those day but today science proved Equinox, Solicits, eclipse, rotation & revolution etc.
 • Naksatra in Zodiac and Jyothisastra were based on the brightest star in Sky. Science has found that there infinity number of stars and some star alignment comes in different period based on Universal activity.
 • Zodiac has 8 planets( Karagam) within zodiac band but 8 planet as per as science. Only 5 planet in the Zodiac remaining three were wrong planet (Sun, Moon, Ragu, Ketu).
 • Astrology were followed in various ancient civilization, all Zodiac practice have similarity and most extracted from Greek zodiac.
 • There is no planetary object has Ragu and Ketu but Joythisastra believs in it.
 • Indian Astrology & Zodiac is a extraction of Western Greek Zodiac and astrology analysis. 
 • During ancient period every universal transition were considered sacred and so many believed there transition will have impact on earth & humanity but science proves that there would be force of attraction between heavy objects.
 • There is believe that a child born on particular Zodiac sign will have influence of it but impossible for such radiation since its filtered by earth magnetic flux.
 • Even after development of science, many people still believe in falsehood of ancient astrology & zodiac. Try to change ignorance and bring enlightened knowledge.         

Comments

 1. Nice post on Astrology ! There are astrological remedies available for all your problems. Indian Astrology can help you in overcoming your problems.

  ReplyDelete
 2. Nice post on Astrology ! There are astrological remedies available for all your problems. Indian Astrology can help you in overcoming your problems.investment

  ReplyDelete
 3. Thank you for having taken your time to provide us with your valuable information.
  Divine Centre in chennai

  ReplyDelete
 4. Although science has advanced so much that it can predict the upcoming tsunami, the features of the galaxy which are billions of light-years away from us and many more facts which were unknown to us few years back also, yet it is still now unable to foresee our future.astrology reviews

  ReplyDelete
 5. So if the whole Rashard Lewis thing is true, then God must really hate LeBron James.|Only_Lightning| wonderful info

  ReplyDelete
 6. Astrology is best understood by learning how it began. Astrology is unquestionably the oldest and at the same time currently the most popular of all pseudosciences.444 in numerology

  ReplyDelete
 7. Astrology is a magnificent blend of science, workmanship and art. The best portion of it is that regardless of the amount one learns he can never grasp all its information. https://sites.google.com/view/everythingaboutaquarius/

  ReplyDelete
 8. Accordingly many accept individuals who accept to a similar sign, similar to fire signor earth, water or air, or the individuals who have a place with a similar zodiac may never be viable. https://sites.google.com/view/everythingaboutaquarius/

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........