அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Astrology,Zodiac & Jyotihsastra: A Reality Science & Failure Concept!Astrology have deep and long history associated with rise of humanity. The appearance of stars and alignment of planets were key area of research during ancient period. Today's Astronomy science developed to greater extent that Ancient Astrology belief and concepts were broken. 3000 years before understanding of Universe are different compared today's scientific discovery. Even after lots of development of Astronomic science many believe in ancient astrology.There are lots of superstitious belief based on the ancient astrological beliefs.
Astrology and Jyothisastra Myth Buster: 

 • Ancient Astrologers & people believed that every planet revolved around earth (Incl. Sun, Moon (as planet)). They were based on Geocentric Theory (Every space objects revolve with earth as center). The advancement of Science proved that Heliocentric theory was correct (Every space object revolve with sun as center).
 • According to Ancient belief that Sun and Moon were considered planet, but science disprove that they are planet.
 • As for as Zodiac concern it as 12 constellation (Rashi) but IAU upto present they had discovered around 88 Constellation. 
 • Many Astronomy scientist disbelieve concept of constellation (a alignment of stars) that what we see as a alignment of star was a like 2D image but actually distance between various stars are several million light years.
 • Ancient Zodiac, transition of planet, Full & Half moon etc were considered sacred in those day but today science proved Equinox, Solicits, eclipse, rotation & revolution etc.
 • Naksatra in Zodiac and Jyothisastra were based on the brightest star in Sky. Science has found that there infinity number of stars and some star alignment comes in different period based on Universal activity.
 • Zodiac has 8 planets( Karagam) within zodiac band but 8 planet as per as science. Only 5 planet in the Zodiac remaining three were wrong planet (Sun, Moon, Ragu, Ketu).
 • Astrology were followed in various ancient civilization, all Zodiac practice have similarity and most extracted from Greek zodiac.
 • There is no planetary object has Ragu and Ketu but Joythisastra believs in it.
 • Indian Astrology & Zodiac is a extraction of Western Greek Zodiac and astrology analysis. 
 • During ancient period every universal transition were considered sacred and so many believed there transition will have impact on earth & humanity but science proves that there would be force of attraction between heavy objects.
 • There is believe that a child born on particular Zodiac sign will have influence of it but impossible for such radiation since its filtered by earth magnetic flux.
 • Even after development of science, many people still believe in falsehood of ancient astrology & zodiac. Try to change ignorance and bring enlightened knowledge.         

Comments

 1. Nice post on Astrology ! There are astrological remedies available for all your problems. Indian Astrology can help you in overcoming your problems.

  ReplyDelete
 2. Nice post on Astrology ! There are astrological remedies available for all your problems. Indian Astrology can help you in overcoming your problems.investment

  ReplyDelete
 3. Thank you for having taken your time to provide us with your valuable information.
  Divine Centre in chennai

  ReplyDelete
 4. Although science has advanced so much that it can predict the upcoming tsunami, the features of the galaxy which are billions of light-years away from us and many more facts which were unknown to us few years back also, yet it is still now unable to foresee our future.astrology reviews

  ReplyDelete
 5. So if the whole Rashard Lewis thing is true, then God must really hate LeBron James.|Only_Lightning| wonderful info

  ReplyDelete
 6. Astrology is best understood by learning how it began. Astrology is unquestionably the oldest and at the same time currently the most popular of all pseudosciences.444 in numerology

  ReplyDelete
 7. Astrology is a magnificent blend of science, workmanship and art. The best portion of it is that regardless of the amount one learns he can never grasp all its information. https://sites.google.com/view/everythingaboutaquarius/

  ReplyDelete
 8. Accordingly many accept individuals who accept to a similar sign, similar to fire signor earth, water or air, or the individuals who have a place with a similar zodiac may never be viable. https://sites.google.com/view/everythingaboutaquarius/

  ReplyDelete
 9. A married couple faces a lot of disputes, ups, and downs in the marriage, there can be many reasons behind it, One of the most beautiful feelings that every person needs to have is marriage. And like most lovers, it happens that those they love get married to each other too.
  husband wife dispute

  ReplyDelete
 10. Astrology has a tremendous opportunity for lovers and can prove to be miraculous. Vashikaran is a powerful astrological tool that has been shown to bring back lost love. Vashikaran is a Sanskrit word that consists of two words, Vashi and Karan, respectively. “Vashi” means “attracting others” and “Karan” stands for “the techniques to do this.” By hypnotizing him/her, Vashikaran is an art by which you can get back the person you want.love vashikaran specialist

  ReplyDelete
 11. There are certain reasons behind it like, commitment issues, Unfaithfulness between the couple, conflicts, and Extramatrimonial relations, Growing aside, Incompatibilities between the married couple and many more, Vikhyat Astrologer provides assured solutions to Divorce related problems, Vikhyat Astrologer’s divorce dilemma solution mitigates and removes the bad influences on the houses in the birth chart i.e horoscope of the couple, and helps in bringing friendly planets instead of malefic planet.
  get your love back

  ReplyDelete
 12. Kedar Fabrics
  We prepare swatch cards so that the customer can have a quick and convenient overview of samples available in Fabric Books and can easily get to know about each and every sample of the catalogue, swatch cards are an easy way of display, to get to know what samples are present in the fabric books, wallpaper books, fabric catalogue and other display items, it is the quickest way of sampling fabrics for customers.For details check it :
  https://kedarfabricbook.com/index.php/fabric-book/

  ReplyDelete
 13. Kedar Fabrics
  Our Fabric Book is a catalogue having an enormous collection of almost all kinds of sample fabrics, each one of them attached in the book for easy understanding of the customers, we make books for finest fabric designs all handcrafted by our team members, we have samples of different and unique designs to give many options to the customers plus we have a wide range of fabric samples like cotton, Lenin, Silk etc. For details check it :
  https://kedarfabricbook.com/index.php/swatch-card/

  ReplyDelete
 14. Kedar Fabrics
  Our Fabric Hangers has unique and finest fabric samples which are handcrafted by artisans from our wall decor’ team, by use of hangers, samples can easily be stored in Wardrobe without hassle and worry of getting creased, our artisans are a team of experts in their work and deliver best outputs for the customers, their work is the best in industry, we deliver supreme products to our customers as customer satisfaction is our objectivehttps://kedarfabricbook.com/inex.php/fabric-hangder/

  ReplyDelete
 15. We prepare swatch cards so that the customer can have a quick and convenient overview of samples available in Fabric Books and can easily get to know about each and every sample of the catalogue, swatch cards are an easy way of display, to get to know what samples are present in the fabric books, wallpaper books, fabric catalogue and other display items, it is the quickest way of sampling fabrics for customers.
  visit :https://kedarfabricbook.com/

  ReplyDelete
 16. Our Fabric Hangers has unique and finest fabric samples which are handcrafted by artisans from our wall decor’ team, by use of hangers, samples can easily be stored in Wardrobe without hassle and worry of getting creased, our artisans are a team of experts in their work and deliver best outputs for the customers, their work is the best in industry, we deliver supreme products to our customers as customer satisfaction is our objective.visit :https://kedarfabricbook.com/

  ReplyDelete
 17. Naveen Sharma
  Relationship is one of the most beautiful phase of life, but sometimes couple faces problems in Vikhyat Astrologer will use the best remedies for the issues that will ensure long relationship.Love is one of the most beautiful emotions anyone can feel. It does not take prolonged research to fall in love, but simply a touch of hands or a feeling of affection. There may be days when love will make you feel high, while there may be nights when, just because of the same love, you may sob to sleep. Vikhyat Astrologer will use his knowledge of astrology to bypass those dark nights and bring back the brilliance of love in your life by offering the ideal relationship. For details check it : https://vikhyatastrologer.com/relationshipproblemsolution/

  ReplyDelete
 18. Naveen Sharma
  Vikhayat Astrologer is world-famous astrologer having 14 years of experience and expertise, Vikhayat Astrologer is world-famous astrologer having 14 years of experience and expertise, who solves love related problems, helps couples in love who want to marry each other, Vashikaran specialist, Black magic specialist, helps couples in solving disputes, like divorce etc., he is also a specialist in helping people get their love back, and he is a specialist in love related Vashikaran and solving relationship disputes and problems of couples, his solutions are very great and he has given amazing results to his clients https://vikhyatastrologer.com/contact/

  ReplyDelete
 19. Naveen Sharma
  Vikhyat Astrologer deals in Black magic, he is a black magic specialist, he is a professional and expert Black magic specialist, who is a learned astrologer who knows how to do different types of Black magic, Traditionally black magic has applied to the use of supernatural powers and magic for various purposes like Love, Marriage, etc., etc. There’s no way black magic is supernatural, It’s an important force that should be treated with respect. https://vikhyatastrologer.com/about/

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........