அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Determining Directions and Time:Shadow Method"

When you are out in the Field their are tried and true methods for determining your direction when a compass is not available. Any of these techniques may be used to determine the four cardinal directions.
Determining Directions and Time by shadow

Step 1. Place a stick or branch into the ground at a level spot where a distinctive shadow will be cast. Mark the shadow tip with a stone, twig, or other means. This first shadow mark is always the west direction.

Step 2. Wait 10 to 15 minutes until the shadow tip moves a few inches. Mark the new position of the shadow tip in the same way as the first.

Step 3. Draw a straight line through the two marks to obtain an approximate eastwest line.

Step 4. Standing with the first mark (west) to your left, the other directions are simple; north is to the front, east is to the right, and south is behind you.

(1) A line drawn perpendicular to the east-west line at any point is the approximate north-south line. If you are uncertain which direction is east and which is west, observe this simple rule—the first shadow-tip mark is always in the west direction, everywhere on earth.

(2) The shadow-tip method can also be used as a shadow clock to find the approximate time of day.

(a) To find the time of day, move the stick to the intersection of the east-west line and the north-south line, and set it vertically in the ground. The west part of the east-west line indicates 0600 hours, and the east part is 1800 hours, anywhere on earth, because the basic rule always applies.

(b) The north-south line now becomes the noon line. The shadow of the stick is an hour hand in the shadow clock, and with it you can estimate the time using the noon line and the 6 o’clock line as your guides. Depending on your location and the season, the shadow may move either clockwise or counterclockwise, but this does not alter your manner of reading the shadow clock.

(c) The shadow clock is not a timepiece in the ordinary sense. It makes every day 12 unequal hours long, and always reads 0600 hours at sunrise and 1800 hours at sunset. The shadow clock time is closest to conventional clock time at midday, but the spacing of the other hours compared to conventional time varies somewhat with the locality and the date. However, it does provide a satisfactory means of telling time in the absence of properly set watches.

(d) The shadow-tip system is not intended for use in polar regions, which the Department of Defense defines as being above 60 degrees latitude in either hemisphere. Distressed persons in these areas are advised to stay in one place so that search/rescue teams can easily find them. The presence and location of all aircraft and ground parties in polar regions are reported to and checked regularly by governmental or other agencies, and any need for help becomes quickly known.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........