அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

"Get, Set - Go: Run,Run,Run Run-Where Out Of India!"

The title looks as if asking everyone to run out of India, its not at all like that but government policy against certain section of people poses opposite critics like it. Government for boosting directly MNC's, corporates and Mafia's it indirectly pushes out certain large section of people out of Development and ancestral land. Its a complete article about people who are continuously chased away in the name of development and rehabilitation. Government must show some concern over these neglected section of people.

Adivasis:

They are ancestor people of our motherland but today they are fighting for the livelihood. Majority of Adivasis are concentrated on hill locked eastern ghats from West Bengal to Tamil Nadu in heartland of India. Government calls it Red corridor but corporates call it mineral wallet of India. Iron, Coal, Aluminum, Manganese, Thorium etc are found in ample amount around entire eastern ghats. Corporate mining companies forced government to evacuate ancestors from there forest for commercializing minerals. Government and company assured Adivasis to provide home, job, education, health etc. They believed in there words so they come out of forest. Today Advasis find difficult to even live on other side Essar, TaTa, Vedannt etc earned in billions from mineral rich hills. They didn't ask for development. Adivasis believed they would get little food to eat but its ever happen. Now Government chasing them in the name of Maoist and many under gone human right's violation (Rape, custody death etc.) Where they would go from Mother Forest?

Farmers:

Every 12 hours once a farmer in India commits suicide, latest about condition of farmer. Over 2.5 Lakh farmers committed suicide in India on last 20 years. official report itself looks huge like this means then what range would be reality report? Green revolution in India increased cost production in agriculture but it never reflected back in purchase rate from farmers. Its important reason for failure. It order to satisfy fertilizer companies, Real estate mafia's, Agro Industries and to introduce corporate into farming  government shows lack of interest in agriculture department. Last 10 years decline in agriculture growth speaks about government vision. Farmers are chased away from land to cities as workers. Rural employment guarantee scheme is a way to increase agricultural labor cost and make agriculture failure then chase away farmers. Where they would go from Mother Land?             

Fisherman's:

Most silent people about whom no one speaks in India. Private resorts, Bungalows, Private Villa's, Amusement parks, Real Estate Mafia, Nuclear reactor etc are favorite thinks to occupy today's seashore. Government finds no place for poor fisherman's house and boat. Around coast of India situation exist Fishermen's chased away for land in the name of development. They know nothing other than fishing where they do go for survival. Even compensation places provided for them are far away from coast. Where they would go from Mother Sea?      

Poorer's:

Mumbai, Delhi, Chennai ........53 mega cities in India find difficult to accommodate innocent working class poor into there city. Even street dogs, pigs, Mosquitoes as a place to live in these mega cities but poor India don't have place to live. Governments continuously push them away from city to outskirts were they don't have any basic amenities. Today one who built these mega cities find no place to live or survive. Where they would go for Job?

Government knowingly doing such activity for welfare of rich, corporates, MNC's and Mafia's. Its a direct form of new Modern socioeconomic untouchability. Try to spread this message to your friends.     

Comments

 1. It is also the duty of a Social Media Specialist to respond to information requests from its community members and other guests professionally but in a pleasant manner and deliver them on time.

  New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 2. This is the perfect combination of passion and superior material wrapped up into an easily understandable article. Truly a well-written, fact filled, fun article. My and I children loved it.

  ReplyDelete
 3. I thought I was strong with my ideas on this, but with your writing expertise you have managed to convert my beliefs your new ideas.

  My page : New American Cuisine

  ReplyDelete
 4. They are ancestor people of our motherland but today they are fighting for the livelihood. Majority of Adivasis are concentrated on hill locked eastern ghats from West Bengal to Tamil Nadu in heartland of India. Government calls it Red corridor but corporates call it mineral wallet of India. Iron, Coal, Aluminum, Manganese, Thorium etc are found in ample amount around entire eastern ghats.

  ReplyDelete
 5. They are ancestor people of our motherland but today they are fighting for the livelihood. Majority of Adivasis are concentrated on hill locked eastern ghats from West Bengal to Tamil Nadu in heartland of India. Government calls it Red corridor but corporates call it mineral wallet of India. Iron, Coal, Aluminum, Manganese, Thorium etc are found in ample amount around entire eastern ghats.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........