அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Determining Direction And Time: "Star Method"Less than 60 of about 5,000 stars visible to the eye are used by navigators. The stars seen as we look up at the sky at night are not evenly scattered across the whole sky. Instead they are in groups called constellations.

(1) The constellations that we see depends partly on where we are located on the earth, the time of the year, and the time of the night. The night changes with the seasons because of the journey of the earth around the sun, and it also changes from hour to hour because the turning of the earth makes some constellations seem to travel in a circle. But there is one star that is in almost exactly the same place in the sky all night long every night. It is the North Star, also known as the Polar Star or Polaris.

(a) The North Star is less than 1 degree off true north and does not move from its place because the axis of the earth is pointed toward it. The North Star is in the group of stars called the Little Dipper. It is the last star in the handle of the dipper. There are two stars in the Big Dipper, which are a big help when trying to find the North Star. They are called the Pointers, and an imaginary line drawn through them five times their distance points to the North Star.

(b) Many stars are brighter than the North Star, but none is more important because of its location. However, the North Star can only be seen in the northern hemisphere so it cannot serve as a guide south of the equator. The farther one goes north, the higher the North Star is in the sky, and above latitude 70 degrees, it is too high in the sky to be useful.

(2) Depending on the star selected for navigation, azimuth checks are necessary. A star near the north horizon serves for about half an hour. When moving south, azimuth checks should be made every 15 minutes. When traveling east or west, the difficulty of staying on azimuth is caused more by the likelihood of the star climbing too high in the sky or losing itself behind the western horizon than it is by the star changing direction angle. When this happens, it is necessary to change to another guide star. The Southern Cross is the main constellation used as a guide south of the equator, and the general directions for using north and south stars are reversed. When navigating using the stars as guides, the user must know the different constellation shapes and their locations throughout the world.

Northern Hemisphere

Comments

 1. Thank you for this article, your job is very hard; I think you are an excellent worker.

  My pages: SEO Firm USA and SEO Techniques

  ReplyDelete
 2. I can’t match some of the great comments here, but I do know you’re a wonderful writer with a unique perspective. Thank you for sharing.

  My Page : toll free number in india

  ReplyDelete
 3. I would read more on this topic if writers were more like you about using interesting information and adding brain-stimulating content. This is an excellent piece of writing. Thank you.

  MyPage : New Jersey SEO company

  ReplyDelete


 4. اعالى الخليج هى افضل و ارخص شركة نقل اثاث بالرياض تتميز بتوفير جميع خدمات نقل العفش بالرياض والى خارج الرياض

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........