Posts

Showing posts from December, 2012

அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Male Chauvinism

Image
Where ever you go? what ever you do?R u in pinnacle r dust? finally your going to be my product. Always under my foot life long a clean attitude of male chauvinist society over thousands of years. Women always been oppressed part of society through out the human history. 

THE INITIAL EXISTENCE OF CHAUVINISM:

Literally chauvinism shows that one community is better than other. But betterment how it is shown?? Expressed as dominance and act of ruling power of men over women.From ancient times it is enhanced. When they are in a deprived stage men in a stage to tackle the needs. Women power is greater and they used the super power in needed condition and the women community is saved. Slowly decades passed the women power is governed by men. Women is taught to be in a way of family relationship which learned from their fore parents. Women started thinking themselves as inferior grade.Slowly male chauvinism widely uprooted.men perpetuate women to be in a circle.home became her prison and the f…

Indian Cinema:Most Powerful Social Weapon Against Women!

Image
Things you can learn from the movies about women:

1) If a woman is not interested in talking to you, you have to harass her for a while, sing a romantic song and when the song ends, she will fall in love with you.

2) Rape is a popular tool for marriage and revenge in the movies of 1990's. After a woman is raped, she cries 'Oh! I have lost my honour and now I have to marry my rapist.'

3) After marriage, a modern woman wearing skirts and jeans suddenly become traditional and family-type, by wearing sarees.

4) To marry a woman who doesnt like you, it is enough if you forcibly tie the mangal sutra around her neck. Then she is your wife, irrespective of whether she likes it or not.

5) Men drink and smoke for fun and in varied styles while a woman who drinks and smokes is of a loose character and not fit for marriage to the hero. The hero usually has some dialogues for her 'stop drinking, smoking and learn to be a proper woman'

6) The rape scenes are shown ela…

Voice against Sexual Harassment of Women in India!

Image
After several centuries many women had stepped out of there kitchen and house to work place & public life. Sexual violence against women has risen to a great deal in Indian 21st century social environment. Innocent women were victimized for sexual harassment in work place, public places and even in houses. Some women come forward to take action against the harassers but in most of the case it becomes unnoticed to world. Which makes harassers to roam freely without unnoticed r booked under law.Every year rape cases increase in India and domestic violence against women also at a rise. Everyone must take inside look into this social matter concerned inside such activity.

Reason behind Such atrocities?

Major reason was always the male chauvinist attitude makes women victim of such social terrorism. The rise of social alcohol culture making roads unsafe for women on night times. Cinema was also a major reason for rise of violence against women in society. Various cultural and religious…

India & Indian Market going on too single hand (Monopoly)!!!

Monopoly an economic term can be know for management student but common man never knows about it and impact of such extreme certainty of economy. Monopoly were a company in a sector controls majority section of the customer r market. Monopoly are too dangerous on long run of economy. After 1991 liberalism, in India there was stuff competition between Indian big companies and foreign companies. All big Indian companies has became multi national corporate company. Mutual co-operation and sharing between big companies led to monopoly on larger scale putting an end to market competition.The article can be eye opener on monopoly and corporate companies nexus.

How monopoly takes place?

Huge barrier for big companies to occupy majority market was always state owned companies.To destabilize such state companies and local company mighty big companies comes with low price commodity, huge endorsement, technology, investment etc. State and local companies can never provide customer with low price…