அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

India & Indian Market going on too single hand (Monopoly)!!!

Monopoly an economic term can be know for management student but common man never knows about it and impact of such extreme certainty of economy. Monopoly were a company in a sector controls majority section of the customer r market. Monopoly are too dangerous on long run of economy. After 1991 liberalism, in India there was stuff competition between Indian big companies and foreign companies. All big Indian companies has became multi national corporate company. Mutual co-operation and sharing between big companies led to monopoly on larger scale putting an end to market competition.The article can be eye opener on monopoly and corporate companies nexus.

How monopoly takes place?

Huge barrier for big companies to occupy majority market was always state owned companies.To destabilize such state companies and local company mighty big companies comes with low price commodity, huge endorsement, technology, investment etc. State and local companies can never provide customer with low price product as equal to big companies. so  automatically such companies lose market share,which ultimately favors big companies in market. Big companies can keep there price low for long time until they occupy major share of market since they have huge investment to maintain it.

Aftermath effect of Monopoly!

When state and local companies lose market share ultimately leading to privatization of state owned companies. After occupying majority market only either two things can happen in a market 1. nexus between all private companies or 2. elimination of medium and small private companies by big companies. It will affect on both ends consumer and producer. Only ultimate gainers of such monopoly would be intermediates like traders,capitalist etc. They would consume raw material, labor at low cost affecting producers. They can increase product cost multiple level,since no alternative way to get product at low price affecting consumers. Such monopoly or path to monopoly can affect fare competition between companies.

Fare example of Indian monopoly:

After 1991liberalism, Coke & Pepsi entered India with low price of rs 3 but after occupying market to large extent product cost went up to rs 15. Both company occupy the market to extent of 70%.
Cadbury has a market share of over 70% in chocolate market.
Nestle a market share of 60% in energy drink sectors.
Lays with a market share of 50% in snacks & processed food.
Likewise KFC,MC Donald,dominoes,pizza hut, ITC, Cigarettes, beverage etc in all sectors a company occupying majority of market making it to determine the value of the product in the market.

This are small example were it affect both producer and consumer directly but monopoly large scale industries can affect indirectly affect producer & consumer and leave a huge impact on economy.

Airtel & Vodafone occupying over 50% of market.
Nokia 60% of basic phone market and samsnug around 70% of smart phone market.
Like wise in banking, heavy industries, automobiles, power generation etc all are moving towards monopoly. Only barrier for them would be state owned in this sector, so government and big companies in a complete nexus destabilizing state owned companies. When state owned go into hands of private company then nation will know impact of  monopoly. Ex: BSNL state owned telecom company is at edge of privatization, 17 nationalized bank's slowly becoming private etc.

There thousands of sectors were market moving towards private individual monopoly. Government was closing eyes to such monopoly and encouraging such activity on privatization of state owned companies. Now government trying for monopoly in retail sector to with introducing FDI in retail, which will lead to Walmart, tesco etc occupying majority market eliminating local retailers. Most sad part of it was even in defense sector private players are stepping in, all recent defense purchase tenders were given to all private companies. Its not matter of few penny money but its a billion dollar deals and prime importance national security.  

Something can be done by US!!!!

Always opt for product alternative to monopoly company product , which keeps competition between companies alive bring the product price low. Always fight to keep state owned companies alive and privatization of our own state companies.                   

Comments

 1. Great post. Thanks for the helpful cheat sheets. Now maybe I’ll get my head wrapped around this stuff. Probably not, but it’s a goal. Gotta have them goals.

  ReplyDelete
 2. This post is informative, well-written and very interesting. I have truly enjoyed reading your own points of view and I agree with you for the most part. Now I have to think about this material.

  ReplyDelete
 3. This post is informative, well-written and very interesting. I have truly enjoyed reading your own points of view and I agree with you for the most part. Now I have to think about this material.

  ReplyDelete
 4. I normally wouldn’t be able to find such great content as this on other sites. You have done a great job with each unique point made on this topic. Thank you for your hard work.

  ReplyDelete
 5. It’s very nice to find articles like yours. I am glad I had the opportunity to read your article. I think it’s interesting, intelligent and very original. I hope you are going to write more.

  ReplyDelete
 6. Did you know you can create short links with LinkShrink and get $$$$$ from every click on your short urls.

  ReplyDelete
 7. Do you drink Pepsi or Coke?
  SUBMIT YOUR ANSWER and you could get a prepaid VISA gift card!

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........