அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

A Solution To Enviroment Problem!!!

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

Environment protection literally deals with the safeguard of the surrounding we survive, with all natural bindings without any harm to any environmental proceedings. The conservation of environment arised due to the destruction of the given invites by the gradual improvements in science&technology.

SUPPLEMENTS ENRINCHED ENVIRONMENT:

Basically the environment holds all kind of flora, fauna, the impacts needed for various organisms in the earth to live fulfilling with terrestrial, aquatic, which embeds with various climatic options.

FACTORS AFFECTING ENVIRONMENT:

Pollution:

It’s the most predominant factor restricts major enhancement in the people life. There is no alternative to withheld vehicles, as it influences for every needs. The pollution leads to ozone depletion by direct and indirect cause which harms organisms in the earth by mutations and glaciers melting in the peaks which destroys the survival of the lives worsely.

DEFORESTRATION:

The environment highly resides in the protection of natural forests. The mass exploitation of forests eventually washed out with the major herbal plants, animals which leads to the deviation in the ecological cycle. The soil erosion occurs because of the trees destroying which leads to natural calamities.

PLASTICS:

The plastics which is a hazardous polymer has to be restricted in higher range. The half life of the polymer in the soil to degrade takes few years to million depending on the variety. Its usage induces various dreadful diseases.

URBANIZATION:

The exponential increase in the population framed for the vast destruction of cultivable lands and other potential survivals in the land. The mass production for the food by cultivating in the hill regions destructs the usuality of the nature. It paved way for the earthquake, floods.

INDIVIDUALS TO THE ENVIRONMENT DEGRADATION:

Every citizen should constrain themselves in the environment protection. Spit in the public places, smoking, throwing waste sources without proper disposals, firing plastic materials, also the vast parameters for the unprotected environment. 

ENVIRONMENT PROTECTION ACT:

The responsibilities to protect the environment  by every individual has been passed during every legislation planning by the Indian ministry of forest conservation and environment protection act. The rules and regulations have to be engaged in higher grades with severe punishments and penalty.

SOLUTIONS (Factors to be prompted!):

           Saving resources, reduce pollution.

 Green consumption, conserving ecology.

 Reuse, repeated use, recycling.

      Refuse wild food, rescue.

      Afforestration.

           Biofuels, biodegradable polymers.

“GO GREEN SAVE OUR PLANET”

Comments

 1. Too often I see uninteresting articles on topics similar to this one and get bored from reading them. I’m glad to see that you have changed my mind on this topic by writing persuasive material.

  My Page : New American Cuisine

  ReplyDelete
 2. I am enjoying reading your article. It grabbed my interest and I could read it over over again. I really like this content. Thank you.

  My Page : New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 3. I’m no expert on this topic, but apparently you are which is evident from your article content. This information is interesting and compelling. Thank you.

  My Page : toll free number in india

  ReplyDelete
 4. You have a true writing talent which is evidenced by this informative article. Your presentation and unique views are expressed well, smart and interesting. You and I have like minds.

  My Page : high pressure cleaning melbourne

  ReplyDelete
 5. Basically the environment holds all kind of flora, fauna, the impacts needed for various organisms in the earth to live fulfilling with terrestrial, aquatic, which embeds with various climatic options.

  ReplyDelete
 6. It’s the most predominant factor restricts major enhancement in the people life. There is no alternative to withheld vehicles, as it influences for every needs. The pollution leads to ozone depletion by direct and indirect cause which harms organisms in the earth by mutations and glaciers melting in the peaks which destroys the survival of the lives worsely.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........