அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

American "Elite" & Global Elite Class-Determine's Coup's/Riot's/ Rebel's!!!

After Fall of Soviet Union-1991, Revolution and liberation struggle of many went into shadow. Even Anti-Communism autumn across Soviet and Socialist state were indirect infiltration of American elite class. Raise of globalization-a new form capitalism were elite class started to determine ever happening across the globe. Sometime history we believe is true was just portrayed by elite class how they want with America and NATO as agent. It has become historic time to realize the truth from falsehood. Elite class we describe her is straight forward pointing capitalist class.(Who live luxuries just with others fate....) 


Modern war is waged by powerful nations on five different overlapping, holistic levels of aggression against weaker, appetizing countries, ranging from stark naked aggression to subtle subversion:

1. Military Invasion – Allows direct control by fully overthrowing and overpowering the target nation. Today, this applies to Iraq, Afghanistan, Palestine, Libya, Saudi, Middle East etc. Tomorrow Iran, North Korea, Venezuela .....etc. All praise for MNC oil companies and Arms company let there lord bless them....

2. Military Coup – Identifies and supports domestic military/civilian allies and traitors willing to support a foreign power against their own people. Latin America saw US-backed coups in the 60′s and 70′s in Chile, Brazil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, and Argentina… Now we seem to be seeing this in Egypt, Syria, China, Russia etc....Financial corporatism want world divided so that profit can be ploughed.

3. Financial Coup – Banking cartels corner any government they please to do “the Global Power Elite’s bidding or else..!” Examples: Argentina’s 2001/2 collapse, preceded by Mexico (1997), Russia (1998), Brazil (1999). Today: Greece, Italy, Spain, Portugal, Ireland, Iceland… Instead of tanks, they use the IMF, World Bank, US Treasury, ECB etc to cheat people as recession or depression… Just a gambling for elite class to pull back huge profit out of it but matter of survival for common man....

4. Political Coup – Flexibly uses combinations of “crises” to impose unelected governments such as Trilateralists Mario Monti in Italy, and Lucas Papademos in Greece…

5. Social Coup – Today’s PsyWar (psychological warfare). First you map out internal social grievances and woes, strife and ancestral hatreds, then you pin the fault on a suitable scapegoat/patsy, then you support and arm domestic and foreign agitators and “freedom fighters”, ensuring that the Western Media clearly tell the world who are the “good guys” and who the “bad guys”. No one can forget history what Elite class has done psychological against communism across the globe, which led to fall many communist nation from Satellite states to Mighty Soviet Union. Today, the “Arab Spring”. Tomorrow, maybe we’ll see “Latin American Springs” or “South East Asian Springs…” .New form of war without weapon just to create destabilized environment so that MNC elite class enter the local market for profit.............

Macro-management by the Global Power Elite is governed by their specific goals and interests in each country, because they still need a strong US, a nuclear Israel and a stable Germany, but they definitely do not want a strong Russia and China, a nuclear Iran and a stable Latin America… Like Hurricane Watches in the Caribbean, maybe we should start mapping out Political Regime Change Watches on a regional, even global, basis. It would certainly help in tracking the dark clouds of war, death and destruction that are gathering in the name of democracy and freedom.


One Line:"At Capitalist Society, Never ever trust any change in these world until you guarantee its profit free for Imperialist, MNC's............"  

Comments

  1. Modern war is waged by powerful nations on five different overlapping, holistic levels of aggression against weaker, appetizing countries, ranging from stark naked aggression to subtle subversion

    ReplyDelete
  2. Modern war is waged by powerful nations on five different overlapping, holistic levels of aggression against weaker, appetizing countries, ranging from stark naked aggression to subtle subversion:

    ReplyDelete
  3. The elite Indian fashion jewellery collection is really outstanding. Jewelry adds gorgeous look with any attire. I love putting on jewelry with every simple dress to make it gorgeous.

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........