அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

International Women's Day: Lost Significance and Lost History!!!

                       "Women"- a complete symbol of social oppression by caste, religion, capitalist exploiters and male chauvinism from thousands of years. Every year women celebrate International Women's day on March 8 as a symbol of joy and fun. The first "International Women's Day" was held on March 8, 1914. As the years passed, women's were blacked out from knowing the true history and sacrifice of thousands of women's for liberation and to celebrate first international women's day. Actually, it's the day for working women to come together and raise their voice for women's rights. Its been more than 90 years now since first International Women's day was celebrated. Today, women's day has lost its political and social importance. To know the value of women's day, its necessary to know the complete history and the reason for celebrating International Women's Day. 

History

        
The International Women’s day started in the early 20th century in America under the leadership of Women Socialist to fight for political rights of women. On February 28 1909, the Socialist Party of America declared the first National Women’s Day (NWD), and organized mass demonstration and meeting across America. For this reason, the credit for organizing first women’s day goes to all American working women and socialists.
German socialist lusie

Communist calara zektin

   
 
In 1910, a second International Conference was held in Copenhagen, Denmark, where all Socialist Organizations met together. The conference included 100 delegates from 17 countries, German socialist Luise Zietz and Clara Zetkin proposed the establishment of an annual International Women’s Day, but the date for celebration was not finalized. The conference decided that every year all countries should celebrate International Women’s Day on the same day with the slogan “The vote for women will unite our strength in the struggle for socialism”. 

       
On March 19, 1911, International Women’s day was started in Austria, Germany, Denmark and Switzerland. Millions of women’s gathered and took part in demonstration against women oppression in work place. In Vienna, women’s carried the banners and paraded honouring the martyrs of “Paris Commune” (1871).  

        
On March 19, 1911, International Women’s day was started in Austria, Germany, Denmark and Switzerland. Millions of women’s gathered and took part in demonstration against women oppression in work place. In Vienna, women’s carried the banners and paraded honouring the martyrs of “Paris Commune” (1871).  

        
After victory of Russian revolution and formation of Soviet Union, Lenin proclaimed March 8th as International Women's day and official holiday across Soviet Union for service women to uplift the society. Till this day, women’s day is the official national holiday across communist and socialist countries. For a long time western countries did not accept March 8th as Women’s Day due to its symbol of working women’s revolution. Later, UN officially proclaimed March 8th as International Women’s Day in 1977.

Important Fact: The February Revolution took place in February 23 (Sunday), 1917 based on the Julian Calendar, which was then used in Russia, but after the soviet union formation, the calendar changed to Gregorian calendar in which it is March 8th. During those days, capitalist would employ more women’s for cheap labour, and restrict them even from the right to vote. This ultimately led to working women’s organization.

Is women's day needed?
          Women's day is most important day when it's political and social importance is felt. It gives a sense of courage for women to come together, demonstrate, agitate and fight for liberation. It puts great question in our mind do we need women's day in today's formate?

Dilution of importance
          Since first celebration of women's day too till this day, world ruling class, capitalist and chauvinist want the significance of the day both politically and socially to be diluted. They never want women to get united with class and oppression consciousness. Over a century they took lots of steps to dilute its importance. Here are few valid point to prove my claims:
 • Most of the American and European countries speaks a lot that most democratic countries in the world, yet they never ready to accept international women's day till UN officially announced. Even today its low affair in western countries.
 • America came forward to accept the International women's day officially only by 1994.
 • Capitalist never want working class women to unit because it may lead to fight against exploitation. Most capitalist even today employ more women with cheap labour cost.
 • Even today many corporates never came forward to form a sexual harassment board in work place.
 • Women's day today has become a product of consumerization and merchandise. It purposefully diluted the sacrifice and importance of women's day. Even google doodle communicated its International Women's Day a day before official day.
 • Fascist, racist and male chauvinist mostly spread a wrong notation about women's day. They played important role in diluting women's right.
 • Today's world's largest media houses portray women as sexual object and even attained a huge success were women itself started too feel sexual object.

Roadmap for future women's day
          Year 2017 is going to be the 100th year of International Women's Day. Over a century the day as played an important role in many ways like right to vote, workplace rights, etc. Still a long march left out for liberation from male chauvinism and class exploitation. Marx use to specify that working women's were both exploited by capitalist and male. They have to fight against both to liberate themselves. Women's have lot to fight for equal wages with men, harassment board, working women's union, reservation in all places, fight against rape, sexual trading, etc. To speak of it first we need too know political and social significance of the day. Let this women's day may put an end to pinky pinky consumeration and unite hand in hand with millions of women's across the globe.


            Happy Women's Day! Long Live Women's Revolution! Long Live Communism!

Comments

 1. Its been more than 90 years now since first International Women's day was celebrated. Today, women's day has lost its political and social importance.

  ReplyDelete
 2. Playbox is one of the best apps among all the others which provide streaming of movies and tv shows.
  The best part is, it is absolutely free for everyone and it also provides multiple resolution of the videos.
  You can also watch the videos even when you are offline
  PlayBox Apk

  ReplyDelete
 3. Good job, thanks for sharing such type of information.
  Visit This Site

  ReplyDelete
 4. Excellent article! in our institution we follow the same advice! Thank you so much https://www.piano-composer-teacher-london.co.uk/online-piano-lessons we have as well implemented some excellent online resources for any upcoming viewer. online piano lessons by WKMT

  ReplyDelete
 5. Excellent article! in our institution we follow the same advice! Thank you so much https://www.piano-composer-teacher-london.co.uk/online-piano-lessons we have as well implemented some excellent online resources for any upcoming viewer. https://www.pianolessonsglasgow.jimdosite.com

  ReplyDelete
 6. This is the nice post and answer to my question that i was finding for a long time. I will test your services.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........