அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Facts

FACTS:
 • Adlof Hitler was time’s man of the year for 1938.
 • Nobel prize-alferd noble the inventor of dynamite was first presented in 1901.
 • The mt.everest was suggested in 1865 as tribute to sir george everest the surveyour genral of India.
 • Cards-spade-king david.heart-charlemagne.diamond-julius Caesar.ass-alexander.
 • There are 300000 active mosques in India more than any other country ,including the muslim country.
 • Air condition-w.h.carrier,helicopter-sikarsky,stethoscope-lank
 • Einstein wrote his theory only in german.its translated by j.c.bose
 • Star tv-satelite television asian region
 • Icici-industrail credit and investment corpartion of India
 • Adidas-all day I dream about sports
 • Cow has four stomach
 • Spiders has transparent blood
 • Penguin can convert salt water into fresh water.
 • Woodpecker can peck twenty times a second
 • State of florida is bigger than England
 • Storage capacity of human brain is greater than 4 tr byte
 • Turtles have no teeth
 • Shark are immune to disease they do not  suffer from any disease
 • Widely spoken language in the world Chinese
 • Doctors in Canada use adhesive instead of stitiches lowering possibilities of bacteria infection
 • Navigation is derived from the Sanskrit word navgaith
 • New Zealand is home of 70 million sheep and only 40 million people
 • Laughing lowers the stress harmones strengthens the immune system
 • Hippopotomus gives birth under water
 •  Alexander graham bells wife and mother were both deaf
 • Canada is an Indian word meaning “big village”
 • 259200 people die every day
 • Babies are bron without knee cap for 2-4 years
 • Its possible to make a cow go up the stairs but never go down
 • Finger nail grow four times faster than toe tail
 • Pigs can have 30 min long organism
 • Only human sleep on the back
 • The brain stops growing at age of 18
 • Chess was invented in India
 • There are more tv sets in the us than there are people in the uk
 • Men loose about 40 hairs a day women lose about 70 hairs a day
 • The hardness of  ice is similar to that of conceret
 • Dolphins sleep with one eye open
 • A new born kangaroo  is  about 1 inch in length.
 • Ruler first introduced traffic rules is julier Caesar
 • Old name of NASA-sky lab
 • During your life time you will take about 60,000 pounds of food(6 elephants)
 • 91% of us lie regularly
 • You cant create a folder called con in Microsoft windows
 • A rat can fall from a five story building without injury
 • Colgate in Spanish “go and hang your self’
 •  Chamelean’s tounge is longer than its  body.
 • Einstein was offered the presidency of isarel ,but he turn down
 •   Rat will eat almost any thing,include dead of his species
 • Taurine an ingredient in red bull originally come from bull
 • Indians has more cellphone than toilets.
 • Violin consist of 70 different pieces of wood
 • Lightning can strike from from the ground upto 70 km/hr
 • It takes 3days to reach moon
 • Who-1948
 • Russian revolution-1917
 • French revolution-1789
 • Head quarter  ilo-geneva
 • Purest form of carbon-diamond
 • Father of economics-adam smith
 • Father of drama-kalidas
 • Father of  political science-aristotill
 • Father of nuclear science-h t bhaba
 • Rashtriya swasti bima yojano=health insurance scheme for bil families
 • Hypoglycemia-low blood  sugar
 • Old name of new york-new Amsterdam
 • Permanet sec. of  saarc-kathmandu
 • Lokayakta submits to-speaker of legistative assembly
 • Potassium & sodium-lighter than water
 • Largest island of Indian ocean-madgaskar
 • Egg city-namakkal
 • City blood-tezpur
 • Bangle city-hyderbad
 • River of sorrow-kosy
 • Bengal’s sorrow-damodar
 • Ancient name of Bengal-gauda
 • Prahalad jani called mataji living without food for 65 yrs by special yoga
 • Father of electricity-michael farady
 • Father of nuclear physics-ernest Rutherford
 • Father of atom bomb-otto hahn
 • Imf -1945
 • Acid rain-so2
 • Soft drinks-carbonic acid
 • Cows face north or south to graze all over world
 • Anolive tree can live over 2000 years
 • The total weight of ant in earth is about same as the weight of all humans on earth.
 • The sex of child is determined by-chromosomes of father
 • Sea route 2 india was discovered by portugese
 • Botox is actually a toxin
 • There’s no atmosphere on the moon
 • You cant hold a conversation on bare ground
 • Secretion of liver –bile
 • Hen egg hatch in 21 days
 • Average heart beat-70-72
 • Rusty planet-mars
 • Hostile plant-mercury
 • Roling planet-uranus
 • -Mysterious planet-venus
 • Dna-di oxpibonucleic acid
 • Inventor of 1st atm-john shepherd barron 27 june  1967 london  Barclays bank
 • UNO-24 oct 1945
 • American revolution-1776
 • A cat cannot see directly under its nose.this is why the cat cannot seem to find titbits on the floor
 • A shrimp’s heart is in their head
 • The first genral election was held in the year-1952
 • There is no search results for + and – in google
 • 1st woman chief minister in India?->sucheta kripalani
 • Owls have eyeballs that tubular in shape,because of this,they cant move their eyes
 • When a puppy is born,it is blind and toothless
 • The tree produces more oxygen->redwood
 • Sofia is the capital of->Bulgaria
 • Indira Gandhi:iron lady of India
 • J.r.d tata:father of civil aviation in India
 • Jamshedji tata:father of Indian industry
 • Whale sharks are the biggest sharks,but they are completely harmless.they eat plankton
 • Starfish have an eye on each one of their 5 arms
 • Air becomes liquid at minus 190 degree Celsius
 • Pain occur when sounds are above 130 db
 • Mosquitoes are attracted 2 pregnant women.they can fly through rain drops with out getting hit.
 • Artha sastra authored by ->chanakya
 • Angel falls in Venezuela is so high that the water often evaporates before it can land.
 • Horses cant vomit
 • Pig cant look up in the sky
 • To escape the grip of a crocodile’s jaw,push ur thumbs into its eye balls it will let u go instantly
 • Different parts of our body age at different times
 • Barin-20
 • Fertility-35
 • Hair-30
 • Gut –55
 • Breast-35
 • Bladder-65
 • Lungs-20
 • Voice-65
 • Eyes-40
 • Heart-40
 • Liver-70
 • Longest lake-kaspen
 • The frontier line between India&china-macmohan lake
 • Biggest country-russia
 • Biggest island-greenland
 • Longest river-nile
 • Biggest river-amazon
 • Phiroze jeejebhoy towers-bse
 • German shepherds bite human more than any other breed dog
 • Like foot print every one have different tongue print
 • First women ips officer kiran bedi
 • Women airline pilot-durba banerjee
 • First in India cj-harila j.kania
 • Women judge of supreme court-fatima beevi
 • Speaker of lok sabha-g.v.mavlankar
 • Earthworm  breathe through their skin
 • Snake move through scales
 • Tomatoes & cucumbers are fruits,not vegetables
 • Verb is actually a noun
 • There are 7 rays on each statue of liberty.they represent the 7 continents and 7 seas of the world
 • Shortest war in history was fought on 1896,England&Zanzibar only 38 min
 • There are more cows in India,than there are cars in the united states
 • When james bond is translated  in Chinese in google it will come as 007
 • India discovered freezing mixture before Europe.saltpetre was used for cooling water befor 1580.this discovery is attributed to akbar
 • City of lake-bhopal
 • Little sliver-platinum
 • Quick silver-mercury
 • Moth as no stomach
 • New york city-big apple
 • The largest eggs in the world are laid by a shark
 • An average human heart beats over 100,000 times a day
 • Alexander the Great was an epileptic
 • According to Genesis 1:20-22 the chicken came before the egg
 • Hummingbirds can't walk
 • During a 24-hour period,the average human will breathe 23,040 times
 • The human eye blinks an average of 4,200,000 times a year
 • The Number Decimal System & the Binary System were invented in ancient India
 • It takes approximately 12 hours for food to entirely digest
 • Children grow faster in the springtime
 • Fingernails grow faster than toenails
 • The Rupee was derived from the Sanskrit word Raupya, which means silver
 • Rs 10 note was introduced in 1864.
 • Rs 5 note=1872
 • Rs100 note=1900
 • Which river divides the Hungarian capital into Buda & Pest?=Danube
 • 'S' Shaped sea is=Atlantic Oceasn
 • A group of owls is called a parliament
 • The length of Konkan Railway is?=760 km
 • "Flora Fountain" named after Roman Godess
 • Sororicide means.?=killing of sister
 • Grapes EXPLODE when you put them in the microwave!
 • Oysters can change genders back and forth
 • 'racecar' is spelled the same forwards&backwards
 • The 1st Nobel Peace prize was awarded to whom?=Jean Henry Dunant
 • Which country won the 1st Miss World Pageant title=Sweden
 • Who was the 1st Indian to win Booker prize?=Salam Rushdie
 • Which is the oldest continuously inhabited city in the world?= Damasa
 • 1 out of 8 couples who got married in the UnitedStates in 2009 met via social media
 • The first railway line in India was opened inyear?=1853
 • Wisdom Teeth normaly appear in the age group of?=17-30 years
 • How many countries are members of SAARC?-7
 • Bodo tribals live mostly in?=Assam
 • Which is India's most urbanised state?=Maharashtra
 • The world's first artificial satellite?=Sputnik
 • The UNO was founded on?=24 October 1945
 • Which company launched the 1st mobile phone?=Motorola
 • In which year the 1st Blackberry smartphone launched?=2002
 • What language did the Budha preach in?=Pali
 • Whose picture appear on a US$100 bill?=Benjamin Franklin
 • There are no ants in Iceland,Greeland&Antarctica
 • During WW-II, the United States tried to train BATS to drop bombs in mid-flight
 • 2.6 billion people (about 40% of world population)have no toilets,so they defecate out in the open
 • Dollar Bills are made out of cotton
 • Male seahorses are the ones that get pregnant
 • Sharks become paralyzed if tipped upside down
 • One of the loudest animals is a shrimp!
 • Param Vir Chakra is the highest gallantry award
 • Bharat Ratna is the highest Civilian award
 • Which is the longest purana?=Skanda Purana
 • Bacteria on the human's skin
 • There are more than 20million bacteria present on each square inch of the man's skin
 • Which country observes the birthday of Gandhiji as their National Day?=USA
 • In which country is the world's largest tunnel located?=Japan
 • Which place is known in the name' Kalaait Nunait'=Greenland
 • Malaca strait separates=Malaysia and Sumatra
 • 'Harmander Sahib' =Golden Temple
 • Mexico City sinks several inches annually
 • Male emperor penguins can survive4 2months without food
 • A day is longer than a year on Venus
 • Homosexuality was listed as a mental illness with the American Psychiatric Association until 1973
 • A chameleon can move its eyes in 2different directions at the same time
 • Iceland is mostly green and grassy,Greenland is mainly cold&icy
 • The average human foot contains over 250,000 sweat glands
 • Counting to one trillion would take close to 542,241 years.
 • 1954-66: British Empire&Commonwealth games
 • 1970-74:British Commonwealth games
 • From 1978: Commonwealth games
 • commonwealth nations=54
 • Conjoined twins occur once in every 200,000 births.
 • 2010 Delhi commonwealth games mascot->Shera(tiger)
 • 1930-50: British Empire games
 • Most dust particles in your house are made from DEAD SKIN
 • The liquid inside young coconuts can be used as a substitute for Blood plasma
 • Dentists have recommended that a toothbrush be kept at least 6feet away from a toilet 2avoid airborne particles resulting from the flush
 • You burn more calories sleeping than you do watching television
 • Some lions mate over 50 times a day
 • A crocodile cannot stick its tongue out
 • Your left lung is smaller than your right lung to make room for your heart
 • German Shepherds bite humans more than any other breed of dogs
 • The only two animals that can see behind itself without turning its head are the rabbit & the Parrot
 • Intelligent people have more Zinc& Copper
 • 1st Asian 2get Nobel Peace=Le Duc Tho
 • The country which uses the name 'Suomi' in stamps=Finland
 • How many squares are there in a chess board=64
 • Indian constitution is?=QuasiFederal
 • If a statue in the park of aPerson on a horse has both front legs in the air,thePerson died in battle;if the horse has1front leg in theAir.The person died as a result of wounds received in battle;if the horse has all 4legs on the ground,the person died of natural cause .
 • The human heart creates enough pressure while pumping to squirt blood 30feet!
 • Fiji was discovered by=Abel Tasman
 • "Dilli Chalo".These words are related to=Subash Chandra Bose
 • The planet having largest number of satellites=Jupiter
 • Venezuelans pay only 6 cents for a gallon of gasoline.
 • Norway is the recycle capital of the world
 • Nokia started as a paper company
 • Human eye has the ability to distinguish roughly 10 million different colors
 • Chewing Gum contains rubber
 • Shortest place name is 'A' which is located in both Sweden&Norway
 • Siberia contains more than 25% of the world's forests
 • If U remain calm during the first 90seconds of a plane crash,you will likely survive!
 • Fresh apples can float in water
 • Switching letters is called spoonerism.For example,saying jag of Flapan,instead of Flag of Japan
 • A girl named Ashleigh Morris from Australia is allergic to water
 • The original name of Bank of America was Bank of Italy.
 • where was the first canal built?=The Grand Canal in China (5th Century BC)
 • National flag of Mozambican:It contains the picture of AK-47
 • In Memory of Bharat Ratna Sir Mokshagundam Visvesvaraya (born in Colar,AP on 15 Sept'1861), the 15th Sept is celebrated as Engineer's day
 • Which country compels its women citizen to join the military=Israel
 • The city of Savopolo is located on the banks of river=Tiete
 • The 'V' in the name of a court case does not stand for 'versus',but for 'and'(in civil proceedings) or 'against' (in criminal proceedings)
 • If U are right handed,U will tend 2chew your food on your right side.If U are left handed,U will tend 2chew your food on your left side
 • The first transcontinental phone call took place on January 25,1915
 • An ATM in Abu Dhabi dispenses gold in exchange for regular currency
 • Some hair bands manufactured in China are made of recycled condoms
 • In China, finishing all the food in a meal is considered to be rude
 • Pope Benedict XVI is fluent in German,English,Italian ,Spanish&has knowledge of Portugese.He can also speak classical Latin
 • The largest mosque in India-Juma Masjid,Delhi was built byShahjahan1656AD25,000 worshipers can perform their prayers here in the courtyardE
 • What is the meaning of the word'Upanishad'?=Sitting by the side of Guru
 • The architect of Taj Mahal?=Ustad IsaE
 • Who is the 'Father of Internet'?=Tim Berners Lee
 • The White House was painted white 2hide=Fire damage
 • Vinegar is also called as?=acetic acid
 • The greatest ocean depth is the?=Mariana Trench
 • The most densely populated Island in the world is=Honshu
 • The people of which country are known as 'Flemings'?=Belgium
 • The tallest peak in Africa=Mount Kilimanjaro
 • The storm in the Carribean sea is known as=Hurricane
 • The strait of Gibralter separates Africa from=Europe
 • The youngest Nobel laureate is Lawrence Bragg who was just 25 when he received the Nobel Prize 4Physics in1915
 • The oldest known lens was found in the ruins of ancient Nineveh & was made of polished rock crystalwho was the first Indian athlete to reach Olympic finals= Milkha Singh
 • The largest forest in the world=Taiga (Siberia)
 • The first Biological Park of India=Agasthyarkoodam
 • Solar eclipse takes place when=Moon comes betweenEarth&Sun
 • Sound travels fastest in=Steel
 • Minimum age required to become a Lok Sabha member is=25
 • The unit of frequency is=Hertz
 • Proxima Centauri is the nearest star to the Sun
 • No two tigers ever have the same stripes
 • There are 92 cases of nuclear bombs lost at sea
 • Squid have three hearts
 • Brushing your teeth&gums regularly could help with heart disease
 • Men Are More Likely Than Women to Be Hit by Lightning
 • The Nepalese name of MountEverest=Sagarmatha
 • The mountain range that separatesAsia&Europe=Urals
 • Who is known as Haryana Hurricane=Kapil Dev
 • New Moore islands is situated in Bay of Bengal
 • The land of Humming Bird=Tonga
 • Olive Branch Petetion was associated with=American Revolution
 • The Japanese call their country as=Nippon
 • Which state is called as Milk Pail ofIndia=Haryana
 • The largest forest in the world=Taiga(Siberia)
 • The deepest lake in the world is Beikal in Russia
 • 18 of the top 25 largest hotels in the world are located in Las VegasScallops have 60 eyes
 • The 'Diamond city' in India=Surat
 • The month of August will not have another Friday the 13th until the year 2021
 • Tennis was originally played with bare hands
 • The Chinese used fingerprints as a method of identification as far back as AD 700
 • 'Tower of silence' is situated in Mumbai
 • Who discovered laser=Charles H Townes
 • The Internet was originally called ARPANet
 • The average life span of a typicalElephant is50 to 70 years
 • Dolphins are one of the most intelligent animals on theEarth
 • Blood is also called 'the river of life' because it plays a vital role of transportation in our body
 • 11% of people are left handed
 • The only 15 letter word that can be spelled without repeating a letter is "uncopyrightable"
 • A Hippopotamus can faster than a man
 • "Almost" is the longest word in the English language with all the letters in alphabetical order
 • cats spend 66% of their life asleep
 • A whip makes a cracking sound because its tip moves faster than the speed of sound
 • Birds need gravity2swallow
 • The god of all cars in terms of its seed.cost.top class looks and massive power....THE BUGGATI VEYRON steps into the holy land....with a cost of 16.3crores.more than 1000horse power and a top speed of 413kmph...its main feature is its agility with which 2.5secs is mearly enough to reach from 0 to 100kmph...   
 • Red Sea is red due to the presence of which seaweed?=Trichodesmium
 • The meeting place of both the While&Blue Nile=Khartoum
 • Name of the engineer who built the Suez Canal?=Ferdinad De Lesseps
 • Which  gas is abundant in the sun?=HydrogenTokyo was once known as Edo
 • Australia was originally called New Holland
 • New York was once called New Amsterdam
 • Davinci invented scissors
 • there is no proof as to who built the Taj Mahal
 • it took Leonardo Da Vinci 10 years to paint Mona Lisa
 • Mapping is older than Writing
 • Your heart beat 101,000 times a day.During your lifetime it will beat about 3 billion times and pump about 400 million litres of blood
 • The only flag in the whole world with just 1single colour,green is that of Libya.There are no designs,insignia or other details on the flag
 • An elephants ears are used to regulate body temperature
 • when lightning strikes it can reach up to30000 degrees Celsius
 • Pieces of bread were used2erase pencil marks before rubber eraser was invented
 • Human brain uses approximately as much energy as a 20 wattMore people die annually because ofSmoking than fromAIDS
 • Apples float in water because25%of their volume is air
 • Sharkscan't swim backwards
 • Japan is distributing iPads to its sumo wrestlers because cell phones are too SMALL for their hands!
 • An elephant's trunk contains over 40000 muscles
 • Nauru is the World's Smallest Independent Republic
 • The Age Calculated to the Tree is known as Dendrochronology.
 • Oldest National Flag in the World=Denmark's National Flag
 • The Highest waterfall in India=Gersoppa (Karnataka)
 • City of Cycles=Beijing
 • Oldest almost complete manuscript of theBible still existing is the Codex Vaticanus,dating from the 1st half of the4thCentury,now inVatican
 • During historic Civil Wars,when troops returned without any casualties-a writing was put up so all can see which read "O killed" From here we get the expression"O.K" Which means All is Good
 • The word Cemetery comes from the Greekword Koimetirioin which means Dormitory
 • What is the meaning of the Arabic word 'suf' from which the term 'sufi' is obtained?=Wool
 • EarthHour is observed all over theworld onMarch27
 • Fish can survive in a frozen lake because?Water near the bottom does not freeze
 • Orange City=Nagpur
 • Pink City=Jaipur
 • Holy Land=Palestine
 • Brazil accounts for 1/3 of the world's coffee production
 • Canada has more lakes than any other country
 • cucumbers are 96% water.
 • Australia is the only country that is also a continent
 • The national anthems of Japan, Jordan, and San Marino each have only 4 lines
 •  L0s Angeles C0ntains M0re Cars Then Pe0ple.
 •  Nap0le0n A Gr8 General In The History,Was Afraid 0f Cats.
 •  At Christmas 0f 1969,Black Sn0w Fell In Sweden
 •  Wearing Head Ph0nes 4 Just An H0ur Will Increas The Bacteria In Ur Ear By 700 Times.
 •  A Duck's Quack D0esnt Ech0.
 • English became India's official language in the yr=1835
 • all insects have6legs
 • Frogs can't swallow with their eyes open
 • Pearls melt inVinegar
 • EI Nino is a sea storm
 • which helps the flowering of plants?=Phosphorus
 • Which article is called as the Soul of the Constitution=Article 32
 • In which ground did SachinTendulkar made his debut in one daycricket=Gujjanwala
 • The land of Humming Bird=Tonga
 • Rain contains vitamin B12
 • When Alexander Bell passed away in 1922,every telephone served by the  Bell System in the USA & Canada was silent for one minute
 • The father of English poetry=GeoffreyChaucer
 • The original name of poetTulsidas=Rambola
 • The word Islam means=submission to the will of Allah
 • Who designed the symbol of Indian Rupee?=D Udayakumar
 • Spring balance is used to measure=Weight
 • Evolution Day is observed onNov-24
 • The Origin of Species written by Charles Darwin
 • Valmiki's name before his transformation was?=Ratnakaran
 • Tobacco is a $200 billion industry, producing six trillion cigarettes a year - about 1,000 cigarettes for each person on earth
 • Gymnasiums were introduced in900BC&Greek athletes practiced in the nude2the accompaniment of music&also performed naked at the OlympicGames
 • Bananas are the world's most popular fruit after tomatoes. In western countries, they could account for 3% of a grocer's total sales
 • Since space is essentially empty it can't carrySound.Therefore there is no Sound in space,at least not the sort of sound that we are used to  
 • Millie, the White House Dog, earned more than 4 times as much as President Bush in 1999..... Karnataka
 •  Water based mammals, like dolphins and whales swish their tails up and down. Only fish can move them sideways.
 • Which is the largest man made lake in India=Indira Sagar Lake
 • The cells used in mobile phone are=Lithium ion cells
 • An Olympic gold medal is almost 99% silver
 • Astronaut Neil Armstrong left his space boots on the MOON!
 • Air consist of 78% Nitrogen-only21% consists ofOxygen.Remaining1% consists of Carbon Dioxide,Argon,Neon,Helium,Krypton,Hydrogen,Xenon&Ozone
 • Why is Nagpur called the Zero Mile Centre?Nagpur is precisely at the Geographical Centre-point of India&the Zero mile marker located here.
 • First person 2sail round the world=Ferdinand Magellan
 • First woman 2win Olympic gold=Charlotte Cooper
 • First test tube baby=Louise Joy Brown 1st space craft to land on Mars=Viking in 1975
 • 1stwoman in space=Valentina Tereshkova
 • 1st Man in space=Yuri Gagarin
 • 1st Newspaper=Relation
 • What geographical features connect Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova &Ukraine?=Danube
 • Name the country which has no cinema theatre=Saudi Arabia
 • The word 'Pakistan 'was invented by a Cambridge student namely?= Rahmat Ali
 • The 1st cement factory was established in1904 at Chennai
 • Which state is known as the Land of Legends?=Gujarat
 • Who is known as the father of Internet?=Winton Surf
 • Who described Gandhiji 'the half naked Fakir'?=WinstonChurchill
 • Light of Asia=Buddha
 •  Which is the largest Post Office in Asia?=Mumbai
 • Father of Indian Budget=Mahalanobis
 • Name of the army of Vatican=The Swiss Guard
 • Which is the longest canal in the world?=Volga-Baltic Canal
 • AK-47 was invented by=Michael Kalashnikov
 • Father of Modern Science=Roger Beacon
 • Who coined the word 'gas'?=J.Van Helmont
 • Biggest star in ourGalaxy?=Proxima Centauri
 • Who designed the national flag of Italy?=Napoleon Bonapar
 •  England's first great industry was wool
 • Worker ants live for only 45-60 days, but queen ants have been known to live as long as 29 years!
 • The umbrella was invented to block the sun,not the rain
 • Pumice is the only rock that floats on water
 • Accounts fromHolland&Spain suggest that during the1500s&1600sUrine was commonly used as a tooth-cleaning agent
 • The Name of the second Atom Bomb?=Fat Man
 • Who invented Plywood?=Immanuel Nobel(Father of Alfred Nobel)
 • Who invented the Electron=JJ Thomson
 • What is the strongest force in the Universe?=Nuclear force
 • Who invented diesel engine?=Rudolf Diesel
 • Who invented Stethoscope?=Rene Laenec
 • Which are primary colours?=Red,Greeen & Blue
 • What is the working principle of a ball point pen?=Gravity
 • One Gallon is equal to 4.54 liters
 • chameleon can move its eyes in 2different directions at the same time
 • Iceland is mostly green and grassy,Greenland is mainly cold&icy
 • The average human foot contains over 250,000 sweat glands
 • Counting to one trillion would take close to 542,241 years.
 • 4.5 million Americans will a need blood transfusion each year.
 • 43,000 pints: amount of donated blood used each day in the U.S. and Canada.
 • Someone needs blood every two seconds.
 • Only 37 percent of the U.S. population is eligible to donate blood – less than 10 percent do annually.**
 • About 1 in 7 people entering a hospital need blood.
 • One pint of blood can save up to three lives.
 • Healthy adults who are at least 17 years old, and at least 110 pounds may donate about a pint of blood – the most common form of donation – every 56 days, or every two months. Females receive 53 percent of blood transfusions; males receive 47 percent.
 • 94 percent of blood donors are registered voters.
 • Four main red blood cell types: A, B, AB and O. Each can be positive or negative for the Rh factor. AB is the universal recipient; O negative is the universal donor of red blood cells.
 • Dr. Karl Landsteiner first identified the major human blood groups – A, B, AB and O – in 1901.
 • One unit of blood can be separated into several components: red blood cells, plasma, platelets and cryoprecipitate.
 • Red blood cells carry oxygen to the body's organs and tissues.
 • Red blood cells live about 120 days in the circulatory system.
 • Platelets promote blood clotting and give those with leukemia and other cancers a chance to live.
 • Plasma is a pale yellow mixture of water, proteins and salts.
 • Plasma, which is 90 percent water, makes up 55 percent of blood volume.
 • Healthy bone marrow makes a constant supply of red cells, plasma and platelets.
 • Blood or plasma that comes from people who have been paid for it cannot be used to human transfusion.
 • Granulocytes, a type of white blood cell, roll along blood vessel walls in search of bacteria to engulf and destroy.
 • White cells are the body's primary defense against infection.
 • Apheresis is a special kind of blood donation that allows a donor to give specific blood components, such as platelets.
 • Forty-two days: how long most donated red blood cells can be stored.
 • Five days: how long most donated platelets can be stored.
 • One year: how long frozen plasma can be stored.
 • Much of today's medical care depends on a steady supply of blood from healthy donors.
 • 3 pints: the average whole blood and red blood cell transfusion.*
 • Children being treated for cancer, premature infants and children having heart surgery need blood and platelets from donors of all types, especially type O.
 • Anemic patients need blood transfusions to increase their red blood cell levels.
 • Cancer, transplant and trauma patients, and patients undergoing open-heart surgery may require platelet transfusions to survive.
 • Sickle cell disease is an inherited disease that affects more than 80,000 people in the United States, 98 percent of whom are of African descent.
 • Many patients with severe sickle cell disease receive blood transfusions every month.
 • A patient could be forced to pass up a lifesaving organ, if compatible blood is not available to support the transplant.
 • Thirteen tests (11 for infectious diseases) are performed on each unit of donated blood.
 • 17 percent of non-donors cite "never thought about it" as the main reason for not giving, while 15 percent say they're too busy.
 • The #1 reason blood donors say they give is because they "want to help others."
 • Shortages of all blood types happen during the summer and winter holidays.
 • Blood centers often run short of types O and B red blood cells.
 • The rarest blood type is the one not on the shelf when it's needed by a patient.
 • There is no substitute for human blood.
 • If all blood donors gave three times a year, blood shortages would be a rare event (The current average is about two.).
 • If only one more percent of all Americans would give blood, blood shortages would disappear for the foreseeable future.
 • 46.5 gallons: amount of blood you could donate if you begin at age 17 and donate every 56 days until you reach 79 years old.
 • Four easy steps to donate blood: medical history, quick physical, donation and snacks.
 • The actual blood donation usually takes about 10 minutes. The entire process – from the time you sign in to the time you leave – takes about an hour.
 • After donating blood, you replace the fluid in hours and the red blood cells within four weeks. It takes eight weeks to restore the iron lost after donating.
 • You cannot get AIDS or any other infectious disease by donating blood.
 • 10 pints: amount of blood in the body of an average adult.
 • One unit of whole blood is roughly the equivalent of one pint.
 • Blood makes up about 7 percent of your body's weight.
 • A newborn baby has about one cup of blood in his body.
 • Giving blood will not decrease your strength.
 • Any company, community organization, place of worship or individual may contact their local community blood center to host a blood drive.
 • Blood drives hosted by companies, schools, places of worship and civic organizations supply roughly half of all blood donations across the U.S.
 • People who donate blood are volunteers and are not paid for their donation.
 • 500,000: the number of Americans who donated blood in the days following the September 11 attacks.
 • Blood donation. It's about an hour of your time. It's About Life.

 •  

Comments

 1. Hi What is this didnt understand ?!?!?!

  Different parts of our body age at different times
  Barin-20
  Fertility-35
  Hair-30
  Gut –55
  Breast-35
  Bladder-65
  Lungs-20
  Voice-65
  Eyes-40
  Heart-40
  Liver-70

  ReplyDelete
 2. I love this website http://social-fans.co.uk

  ReplyDelete
 3. You should try this website to make increasing of your facebook likes

  ReplyDelete
 4. You should try this website to make increasing of your Twitter Followers.

  ReplyDelete
 5. You should try this website to make increasing of your Instagram Followers.

  ReplyDelete
 6. With the advent of technology, people have moved ahead in terms of standard of living and day to day life, but we have accompanied many unwanted things as well. One of them is stress! There is no proper definition of stress but those into science define it as unrelated response of human body to external force. Gurgaon Escorts

  ReplyDelete
 7. Sundas foundation is working on all of these causes, we are really interested to get rid of these decease from our planet, you can contact us for any help or service. we are looking forward for your good work.
  Blood Bank In Lahore

  ReplyDelete
 8. I love it thank you so much for amazing post Escorts in Gurgaon

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........