அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Motivation


The Vice President of Columbia told this actor that he was never going to make it in the business. The actor? - Harrison Ford

His first book was rejected by 12 publishing houses and sixteen agents. - John Grisham

Turned down by a recording company saying "We don't like their sound and guitar music is on the way out" They were talking about the Beatles

Was told by his father that he would amount to nothing and be a disgrace to himself and his family - Charles Darwin

Told by a music teacher "as a composer he is hopeless" - Beethoven

Was told that "he couldn't sing at all" Enrico Caruso

Fired from a newspaper because he "lacked imagination and had no original ideas" - Walt Disney

Were told by Publishers that "anthologies didn't sell" and the book was "too positive"
Rejected a total of 140 times. The book? Chicken Soup for the Soul. It now has 65 different titles and has sold over 80 million copies all over the world.

Told by a teacher he was "too stupid to learn anything" Thomas Edison

Failed the sixth grade - Winston Churchill

Wasn't able to speak until he was almost 4 years old and his teachers said he would "never amount to much" - Albert Einstein

Did poorly in school and failed at running the family farm - Isaac Newton

Was not allowed to wait on customers in the store he worked in because "he didn't have enough sense" - F. W. Woolworth

Was cut from the high school basketball team, went home, locked himself in his room and cried - Michael Jordan

Producer told her she was "unattractive" and could not act - Marilyn Monroe

This book was rejected 18 times before it was published. It then sold over one million copies the first year. The book was Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach

Auditioned for All My Children and got rejected - Julia Roberts

Received 30 rejections and the author threw it in the trash. Luckily his wife fished it out again and encouraged him to resubmit it. The book was Carrie - the author Stephen King

In 1894, the president of the Royal Society, William Thomson, Lord Kelvin, predicted that radio had no future. The first radio factory was opened five years later. Today, there are more than one billion radio sets in the world, tuned to more than 33 000 radio stations around the world.

He also predicted that heavier-than-air flying machines were impossible. The Wright Brother’s first flight covered a distance equal to only half the length of the wingspan of a Boeing 747. He also said, “X-rays will prove to be a hoax.”

In the 6th century BC Greek mathematician Pythagoras said that earth is round – but few agreed with him.
 Greek astronomer Aristarchos said in the 3rd century BC that earth revolves around the sun – but the idea was not accepted.

In the 2nd century BC Greek astronomer Erastosthenes accurately measured the distance around the earth at about 40,000 km (24,860 miles) – but nobody believed him.

In the 2nd century AD Greek astronomer Ptolemy stated that earth was the centre of the universe – most people believed him for the next 1,400 years.

In the early 20th century a world market for only 4 million automobiles was predicted because “the world would run out of chauffeurs.” Shortly after the end of World War II (1945), the whole of Volkswagen, factory and patents, was offered free to Henry Ford II. He dismissed the Volkswagen Beetle as a bad design. Today, more than 70 million motorcars are produced every year. The Beetle became one of the best-selling vehicles of all time.

The telephone was not widely appreciated for the first 15 years because people did not see a use for it. In fact, in the British parliament it was mentioned there was no need for telephones because “we have enough messengers here.” Western Union believed that it could never replace the telegraph. In 1876, an internal memo read: “This telephone has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication.” Even Mark Twain, upon being invited by Alexander Graham Bell to invest $5 000 in the new invention, could not see a future in the telephone.

Irish scientist, Dr. Dionysius Lardner (1793 – 1859) didn’t believe that trains could contribute much in speedy transport. He wrote: “Rail travel at high speed is not possible, because passengers ‘ would die of asphyxia’ [suffocation].” Today, trains reach speeds of 500 km/h.

In 1927, H.M. Warner, Warner Brothers, asked, “Who the hell wants to hear actors talk?”

In 1936, Radio Times editor Rex Lambert thought “Television won’t matter in your lifetime or mine.”

In 1943, Thomas Watson, the chairman of IBM forecast a world market for “maybe only five computers.” Years before IBM launched the personal computer in 1981, Xerox had already successfully designed and used PCs internally… but decided to concentrate on the production of photocopiers. Even Ken Olson, founder of Digital Equipment Corporation, said in 1977, “There is no reason anyone would want a computer in their home.”

After the invention of the transistor in 1947, several US electronics companies rejected the idea of a portable radio. Apparently it was thought nobody would want to carry a radio around. When Bell put the transistor on the market in 1952 they had few takers apart from a small Japanese start-up called Sony. They introduced the transistor radio in 1954.

In 1894, A.A. Michelson, who with E.W. Morley seven years earlier experimentally demonstrated the constancy of the speed of light, said that the future of science would consist of “adding a few decimal places to the results already obtained.”

In 1954, a concert manager fired Elvis Presley, saying, “You ought to go back to driving a truck.” In 1962, Decca Records rejected the Beatles, “We don’t like their sound, and guitar music is on the way out.”
In 1966, Time Magazine predicted, “By 2000, the machines will be producing so much that everyone in the U.S. will, in effect, be independently wealthy.” In that year too CoCo Chanel said about miniskirts: “It’s a bad joke that won’t last. Not with winter coming.”

Sometimes a few decimal places make a massive difference. Investment banks rely on computer models to direct trading activity; in August 2007, Goldman Sachs’s hedge funds and other quant funds were left exposed by a series of market swings, each of which their software predicted would occur only once every 100,000 years. Goldman Sachs required a $3 billion (€1.9 billion) bailout, with other banks joining the hand-out queue.

Perhaps the guy who got it wrong most was the commissioner of the US Office of Patents: in 1899, Charles H. Duell, assured President McKinley that “everything that can be invented has been invented.”

A Indian thrown out of the train in south Africa because he is black he stood up with all patience to say you thrown out of this train i will throw you out of my country-Gandhi.

He was denied a seat in a public bus-martin Luther king.
 

Comments

Post a Comment

please place ur views...........