அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Quotes

"Out of sight,out of mind"-unknown.


"If you can find humor in anything,even poverty you can survive it. "-Bill Cosby.


"I slept and dream that life was joy.I awoke and saw that life was service.I acted and behold,service was joy."-Rabindranath Tagore.

"Fear of failure is what fuels me,keeps me on edge and sharp.I'm not as good when I'm comfortable."-Alex Rodriguez.


"The grand essentials of happiness are:something to do,something to love,and something to hope for."-Allan.


"I hate advice unless I'm giving it."-Jack Nicholson.


"If I'm winning, I have to act like I'm not bored.If it's a tough match,I act like I'm having a good time.I'm a drama queen."-Serena Williams.


"some people stop working as soon as they find a job."-Shiv Khera.


"There was never yet philosopher that could endure the toothache patiently."-William Shakespeare.


"Anything's possible If you've got enough nerve."-J.K.Rowling.


"If Grass can grow through cement,love can find you at every time in your life."-Cher.

"When i was sick,I didn't want to die.When i race,I don't want to lose.Dying and losing,it's the same thing."-Lance Armstrong.


"You can do everything in life you want,if you help enough other people what they want."-Zig Ziglar.

"Action-is the best word."-Che Guvera.

 "When you identify a problem, recognize that, for you, it could be the opportunity you have been seeking" - Zig Ziglar

" Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day."-Jim Rohn.

"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader." - John Quincy

 
"Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it."-Jack Canfield

Comments

  1. Reviews are available online. Another good way to get reviews of insurance companies is to speak with people who are using the same kind of insurance. This is because while buying landscaping insurance is extremely important for anyone who has landscaped their homes, it is equally important to buy insurance from a company that is reputed and that is known for its honest practices.

    Restaurant Insurance,contractor insurance and others.

    ReplyDelete
  2. It's simple to pick which insurance policy selections you desire for ones customized auto insurance policy. Annually, you will discover above 6 thousand car accidents in the usa. Many of these injuries are usually deadly. It is absolutely essential to handle an automobile insurance policies in order that you're safeguarded in case your unspeakable really should happen.Truckers Insurance

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........