அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Socialize

                 mistake

when a police makes a mistake,
it's a new law.
when a cook makes a mistake,
it's a new recepie.
when a taylor makes a mistake,
it's a new fashion.
when a scientist makes a mistake,
it's a new invention.
when a engineer makes a mistake,
it's a new desgin.
when a lecuture makes a mistake,
it's a new lesson.
But when a student makes a mistake,
it's a mistake!!!!

                           -bharanidharani.t


                           
                hacking tips
step 1:-create a proxy server or hide your ip address by hide ip address software.
step 2:-find ip address using ping r dns query ex:-c:\ping facebook on command prompt.
step 3:-trace the ip address on the network ex:-c:\tracert us.rd.yahoo.com.
step 4:-then use port scanner software to find vunerable port in the server.
step 5:-then use the vunerable as force to crack the server open.
                                                                                     bharanidharan.t
                                                                                         


                                                       Amazing numbers

9*9                           +7=88
9*98                         +6=888
9*987                       +5=8888
9*9876                     +4=88888
9*98765                   +3=888888
9*987654                 +2=8888888
9*9876543               +1=88888888
9*98765432             +0=888888888
                                                                bharanidharan.t
                                                                 
                                                        life is not money

money can buy a house,but not home
money can buy a bed,but not sleep.
money can buy a clock,but not time
money can buy a book,but not knowledge.
money can buy a food,but not appetite
money can buy position,but not respect.
money can buy blood,but not life
money can buy medicine,but not health.
so,you see,money is not everything.....
                                       -bharanidharan.t
                                        

                                                      Ten commandments

The most damaging one letter word-I                               avoid it
The most satisfying two letter word-we                              use it
The most poisonous three letter word-ego                        kill it
The most used four letter word-love                                 value it
The most pleasing five letter word-smile                          keep it
The fastest spreading six letter word-rumour                   ignore it
The most enviable seven letter word-success                  achieve it
The most nefarious eight letter word-jealousy                 distance it
The most powerful nine letter word-knowledge                acquire it
The most Essential ten letter word-confidence                trust it

                                                                    -bharanidharan.t
                                                                      

        


Comments

 1. In LIFE only there is 3 definitions: 1 Love It For Ever
  2 Live it For Ever
  3 else Leave It For Ever

  ReplyDelete
 2. To put an end to our all present miseries around the world
  if three things are followed, soultion is automatic:

  1. Follow VEDIC METAPHYSICS by words action/deeds thought
  2. Follow prout philosophy www.prout.org
  3. Support all forms of terrorism/violence in any part of the world


  ReplyDelete
 3. To put an end to our all present miseries around the world
  if three things are followed, soultion is automatic:

  1. Follow VEDIC METAPHYSICS by words action/deeds thought
  2. Follow prout philosophy www.prout.org
  3. DO NOT Support ANY forms of terrorism/violence in any part of the world

  ReplyDelete
 4. PLEASE READ "SUPPORT" as DO NOT Support ANY forms of terrorism/violence in any part of the world

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........